Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XX/115/04

Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004r

 

STATUT

ZESPOŁU  SZKÓŁ  W  PRZYKONIE

 

Rozdział I

Postanowienia  ogólne

 

§ 1

 

 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

1)      „Zespole” – należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Przykonie,

2)      „szkole” – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum                   

       wchodzące w skład Zespołu

3)      „organie prowadzącym” – należy przez to rozumieć  Gminę  Przykona,

4)      „gminie” – należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz terytorium

       Gminy Przykona,

5)     „ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty            
 (Dz. U.  z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.),

6)      „Karcie Nauczyciela” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r.

            – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112).

 

Rozdział II

Nazwa szkoły

 

§ 2

 

1.     Zespół Szkół nosi nazwę: „Zespół Szkół w Przykonie”.

2.     Nazwa szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół składa się z nazwy Zespołu i nazwy tej szkoły, tj.:

1)     Zespół Szkół w Przykonie

     Przedszkole Samorządowe w Przykonie,

2)     Zespół Szkół w Przykonie

     Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przykonie,

3)     Zespół Szkół w Przykonie

     Gimnazjum w Przykonie.

3.     Zespół Szkół ma siedzibę w Przykonie przy ul. Szkolnej 4A.

4.     Ustalona nazwa Zespołu jest używana w pełnym brzmieniu – Zespół Szkół  w Przykonie.

5.     Zespół używa pieczęci urzędowej, wspólnej dla wszystkich szkół wchodzących  w jego skład     o treści „Zespół Szkół  w Przykonie”. Ponadto na pieczęci umieszcza się adres                      (kod, miejscowość i ulica), numer telefonu/faksu.

6.     Szkoły wchodzące w skład Zespołu używają pieczęci o treści zawierającej nazwę Zespołu, nazwę Szkoły i adres.

7.     Zespołowi nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

8.     W uzasadnionych przypadkach odrębne imiona mogą być nadane szkołom wchodzącym w skład Zespołu.

 

Rozdział III

Inne informacje o Zespole

 

§ 3

 

1.     Organem prowadzącym Zespół  jest Gmina Przykona.

2.     Nadzór pedagogiczny nad szkołami wchodzącymi w skład Zespołu sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.

3.     Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego  jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

4.     Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii w szkołach określa Minister Edukacji Narodowej i Sportu w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

5. Nauka w szkołach wchodzących w skład Zespołu odbywa się w oddzielnych budynkach

    oraz na hali sportowej.

 

§ 4

 

W Zespole mogą działać stowarzyszenia lub inne organizacje na zasadach określonych w ustawie.

 

§ 5

 

1.     Zespół jest jednostką organizacyjną gminy, której kierownikiem jest dyrektor Zespołu.

2.     Zespół jest gminną jednostką budżetową.

3.     Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Zespołu regulują odrębne przepisy.

4.     W Zespole  mogą być tworzone środki specjalne, na mocy odrębnych przepisów.

 

Rozdział IV

Cele i zadania Zespołu

 

§ 6

 

1.     Zespół realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające programy wychowawcze poszczególnych szkół.

2.     Do zadań Zespołu należy koordynacja celów i zadań szkół wchodzących w skład Zespołu,         a w szczególności:

1)        tworzenie szkołom właściwych warunków organizacji kształcenia, bezpiecznych                   i higienicznych warunków pracy, udzielania pomocy w zatrudnianiu kwalifikowanych nauczycieli, doręczanie programów nauczania, obowiązujących druków szkolnych, podręczników, środków dydaktycznych oraz lektur szkolnych.

2)         kształtowanie środowiska wychowawczego, sprzyjającego realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty, stosownie do warunków i wieku uczniów.

3)        organizacyjne wspomaganie szkół w zakresie przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

4)        współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym i samorządem lokalnym w kształtowaniu środowiska wychowawczego oraz w rozwijaniu form kształcenia i wychowania młodzieży.

 

Rozdział V

Cele i zadania szkół wchodzących w skład Zespołu

 

§ 7

 

1.     Szczegółową organizację wewnętrzną, kompetencje organów oraz zasady i tryb pracy poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu określają ich statuty.

2.     Szkoły realizują cele i zadania określone w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

 

§ 8

 

Szkoły wchodzące w skład Zespołu odpowiadają za bezpieczeństwo i higienę pracy uczniów           w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 

 

 

 

Rozdział VI

Organy Zespołu Szkół

 

§ 9

1.         Organami Zespołu  są:

1)        dyrektor Zespołu

2)        rady pedagogiczne szkół,

3)        samorządy uczniowskie szkoły i gimnazjum,

4)        komitet rodzicielski przedszkola i szkoły podstawowej oraz rada rodziców gimnazjum.

2.         Połączenie w Zespół Szkół  przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, samorządów uczniowskich.

3.         Rady pedagogiczne szkół wchodzących w skład Zespołu osobno obradują na zebraniach klasyfikacyjnych, mogą wspólnie – na zebraniach plenarnych.

4.         Poszczególne organy szkoły w swych działaniach powinny kierować się zasadami, które przede wszystkim mają:

1)        gwarantować każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji  w ramach swoich kompetencji określonych ustawą,

2)        umożliwiać poszukiwanie rozwiązań różnych trudnych sytuacji konfliktowych wewnątrz  szkoły,

3)        zapewniać bieżący przepływ informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych        i planowanych działaniach lub decyzjach.

5.         Formami rozwiązywania ewentualnych sporów pomiędzy członkami organów szkoły są: 

1)        bezpośrednia rozmowa zainteresowanych,

2)        rozmowa zainteresowanych osób z przedstawicielem dyrekcji szkoły,

3)        w przypadku konfliktu między organami szkoły na pisemny umotywowany wniosek jednego z organów pozostającego w sporze dyrektor szkoły tworzy komisję rozjemczą składającą się z dwóch przedstawicieli każdego organu pozostającego w sporze,

4)        komisja rozjemcza rozstrzyga spór w ciągu 14 dni,

5)        każda ze stron może odwołać się od decyzji w ciągu 7 dni od jej doręczenia,

6)        odwołanie na piśmie za pośrednictwem dyrektora szkoły składa się do organu   prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny zgodnie z przedmiotem sporu.  

 

Dyrektor Zespołu

 

§ 10

 

1.         Dyrektor Zespołu jest dyrektorem szkoły w rozumieniu ustawy i kieruje Zespołem.

2.         Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego  organ prowadzący Zespół.

3.         Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 2, określa ustawa.

4.         Dyrektor Zespołu jest odpowiedzialny za całokształt działań podejmowanych przez szkoły wchodzące w skład Zespołu.

5.         Dyrektor jest organem wykonawczym i przełożonym służbowym wszystkich pracowników Zespołu.

6.         Dyrektor Zespołu pełni funkcję pracodawcy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli                  i pracowników nie będących nauczycielami.

7.         Dyrektor zarządza szkołą, sprawuje nadzór, stwarza warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz do działalności administracyjno-gospodarczej.

8.         Dyrektor wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej, poprzez wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie ustawy.

9.         Dyrektor reprezentuje Zespół na zewnątrz.

10.     Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny – w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

11.     Dyrektor zarządza i ponosi odpowiedzialność za majątek Zespołu.

12.     Organizuje i nadzoruje pracę m.in. sekretariatu, biblioteki i świetlicy szkolnej.

13.     Opracowuje zakresy zadań, uprawnień i odpowiedzialności pracowników szkół wchodzących w skład Zespołu i rozlicza z ich realizacji.

14.     Przyjmuje i rozpatruje wnioski i skargi dotyczące nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych Zespołu.

15.     Szczegółowy zakres zadań dyrektora określają: ustawa o systemie oświaty, ustawa-Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, przepisy szczególne oraz Zarządzenia MEN i S określające zadania związane z powierzonym stanowiskiem.

 

Wicedyrektorzy

 

§ 11

 

1.     W Zespole tworzy się stanowisko wicedyrektorów.

2.     Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności dla wicedyrektorów opracowuje dyrektor Zespołu i rozlicza z ich realizacji.

 

Rada pedagogiczna

 

§ 12

 

1.     W Zespole  funkcjonują:

1)        Rada pedagogiczna przedszkola,

2)        Rada pedagogiczna szkoły podstawowej,

3)        Rada pedagogiczna gimnazjum.

1.     W skład Rady Pedagogicznej Zespołu wchodzą:

1)        Dyrektor Zespołu,

2)        wszyscy pracownicy pedagogiczni każdej szkoły wchodzącej w skład Zespołu, bez względu na indywidualny wymiar czasu pracy i formę zatrudnienia.

2.     Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Zespołu, realizująca zadania wynikające              ze Statutu Zespołu oraz ustawy i wydawanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

3.     W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone w imieniu Rady przez przewodniczącego bez prawa udziału w głosowaniu.

4.     Przewodniczącym Rady Pedagogicznej  jest dyrektor Zespołu.

5.     Przewodniczący reprezentuje Radę Pedagogiczną na zewnątrz i dba o jej autorytet.

6.     Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały lub wyraża opinie.

7.     Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności przynajmniej połowy członków rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw będących przedmiotem obrad rady.

8.     Uchwały Rady powinny być rejestrowane, a fakt ich podjęcia odnotowany w protokołach            z posiedzeń.

9.     Rada Pedagogiczna Zespołu wyraża opinię w sprawach istotnych dla Zespołu, a w szczególności:

1)        wyznacza i deleguje przedstawicieli do komisji konkursowej na dyrektora Zespołu,

2)        na wniosek Wójta Gminy wyraża opinię o powierzeniu proponowanego nauczycielowi lub osobie nie będącej nauczycielem, stanowiska dyrektora Zespołu.

10. Rada pedagogiczna przygotowuje projekty zmian w Statucie Zespołu oraz koordynuje funkcjonowanie rad pedagogicznych szkół tworzących Zespół.

11. Rady pedagogiczne działają w sprawach dydaktyczno-wychowawczych poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu w oparciu o statuty szkół  i ich regulaminy.

 

Samorząd Uczniowski

 

§ 13

 

1.     W szkole działają samorządy uczniowskie zwane dalej "samorządem".

2.     W szkole działają:

4)      Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej,

5)      Samorząd Uczniowski Gimnazjum.

3. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły, osobno dla gimnazjum i szkoły  podstawowej.

4.  Szczegółowe zasady wybierania i działania samorządu szkoły określa statut danej

     szkoły i regulamin samorządu.

Rada rodziców

 

§ 14

 

1.     W szkole działają rady rodziców, stanowiące reprezentację rodziców dzieci przedszkola, uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

2.     W Zespole działają:

1)      Komitet Rodzicielski Przedszkola,

2)      Komitet Rodzicielski Szkoły Podstawowej,

3)      Rada Rodziców Gimnazjum.

3.     Zasady tworzenia komitetów rodzicielskich i rady rodziców, zwanej dalej radą rodziców, uchwala ogół rodziców uczniów danej szkoły.

4.     Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

5.     Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

6.     Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami            i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

7.     W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze         z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.

8.     Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców, określa regulamin rady rodziców.

 

§ 15

 

1.     Rada rodziców oraz samorząd uczniowski – jako organy szkół wchodzących w skład Zespołu – działają odrębnie w oparciu o statuty tych szkół i swoje regulaminy.

2.     Wszystkie organy Zespołu działają na jego rzecz, przyjmując zasadę współpracy i nieingerencji w kompetencje właściwe dla każdego z nich.

 

Rozdział  VII

Organizacja szkoły

 

§ 16

 

1.     Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy dotyczące organizacji roku szkolnego.

2.     Szczegółowe informacje w zakresie nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określają arkusze organizacyjne szkół opracowane przez Dyrektora Zespołu, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania oraz planu finansowego szkoły, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku.

3.     Arkusze organizacyjne zatwierdza organ prowadzący do 31 maja danego roku.

4.     Podstawową formą pracy w szkołach wchodzących w skład Zespołu są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

5.     Formy pracy i organizacji procesu edukacyjnego poszczególnych szkół określają statuty tych szkół.

 

§ 17

 

1.     Dla realizacji celów statutowych Zespół posiada bazę materialną m.in.: sale lekcyjne, pracownie komputerowe i przedmiotowe, świetlice szkolne, sekretariat, gabinet dyrektora, sale gimnastyczne, bibliotekę szkolną, szatnie, pokoje nauczycielskie.

2.     Regulaminy korzystania z pracowni i innych sal szkolnych opracowują pracownicy odpowiedzialni za te pomieszczenia.

 

Rozdział   VIII

Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu

 

§ 18

 

1.     W szkołach wchodzących w skład Zespołu zatrudnia się pracowników pedagogicznych               i niepedagogicznych.

2.     Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa    w ust. 1 określają odrębne przepisy.

 

§ 19

 

1.     Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz są odpowiedzialni za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci i młodzieży.

2.     Statuty poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu określają szczegółowy zakres zadań i odpowiedzialności nauczycieli i wychowawców.

 

§ 20

 

Prawa i obowiązki nauczycieli określa ustawa o systemie oświaty, ustawa-Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy oraz przepisy wykonawcze wydane z upoważnienia i na ich podstawie.

 

Rozdział  IX

Uczniowie szkół

 

§ 21

 

1.     Statuty szkół wchodzących w skład Zespołu określają między innymi:

1)   zasady rekrutacji dzieci  i uczniów, w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie,

2)   prawa i obowiązki uczniów.

2.     Statuty szkół wchodzących w skład Zespołu określają rodzaje kar i nagród stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary.

 

Rozdział  X

Postanowienia  końcowe

 

§ 22

 

1.         W świadectwach szkolnych, zaświadczeniach, legitymacjach i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład Zespołu podaje się nazwę szkoły.

2.         Poszczególne szkoły wchodzące w skład Zespołu prowadzą i przechowują dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie.

3.         Regulamin pracy rady pedagogicznej Zespołu oraz regulaminy organów działających w poszczególnych szkołach wchodzących w skład Zespołu nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu, jak również z przepisami powszechnie obowiązującymi.

4.         Organem właściwym do dokonywania i uchwalania zmian w Statucie Zespołu jest rada  pedagogiczna Zespołu.

5.         We wszystkich sprawach odrębnie uregulowanych w Statutach szkół wchodzących w skład zespołu, pierwszeństwo stosowania mają przepisy niniejszego Statutu.

6.         Dyrektor Zespołu jest odpowiedzialny za zapoznanie z treścią niniejszego Statutu wszystkich, których on dotyczy.