Zarządzenie Nr 32/05

Wójta Gminy Przykona

z dnia 06 .12. 2005r.

 

 

       w sprawie wprowadzenia: „Procedury naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Przykona”

 

 

 

          Na podstawie art.33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), art.2 ust 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z póź. zm.)

 

 

§ 1.

 

    Wprowadzam „Procedury naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze  w Urzędzie Gminy Przykona” zgodnie z art.3a do 3e ustawy z dnia  22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1539 z późn. zm.)

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.