UCHWAŁA NR 0007.118.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 0007.118.2016
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Tureckiemu na przebudowę drogi- przebudowę  chodnika przy drodze powiatowej Nr 4497P Przykona-Dobra w m. Przykona- Etap I
 

          Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 w związku z art.10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515ze zm.) oraz  art.216 ust.2 pkt.5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz.885  ze zm.)  Rada Gminy Przykona  uchwala co następuje:


§ 1.  Udziela się Powiatowi Tureckiemu  pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona w formie dotacji celowej w roku 2016 w kwocie 100.000,00zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100 ) z przeznaczeniem na przebudowę drogi-przebudowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 4497P Przykona-Dobra w m. Przykona -Etap I.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl