UCHWAŁA NR XL/295/10 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 września 2010r.

 

UCHWAŁA  NR XL/295/10
RADY GMINY PRZYKONA
z  dnia 28 września 2010r.

w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania
                   przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowościach 
                  Aleksandrów, Dąbrowa, Gajówka, Jakubka, Józefina, Jeziorko,  Psary, Smulsko,
                  Wichertów, Zimotki

 

 

                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 4 ustawy  z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy  Przykona działek położonych w miejscowościach   Aleksandrów, Dąbrowa, Gajówka Jakubka, Józefina, Jeziorko, Psary, Smulsko, Wichertów, Zimotki  w zakresie zgodnym z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 80, poz. 717 z póżn. zm.).

 

§ 2

 

Granice obszaru objętego planem określa mapa stanowiąca załącznik do uchwały.

 

§ 3

 

Dla terenów wymienionych w § 1 objętych zmianą planu dopuszcza się uchwalenie zmiany planu w częściach.

 

§ 4

Traci moc Uchwała  Nr  XXX/219/09 Rady Gminy Przykona z  dnia  9 września 2009r.w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego Gminy  Przykona.

                 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.