UCHWAŁA Nr XXXVI/273/10 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 29 kwietnia 2010 roku

UCHWAŁA Nr XXXVI/273/10

RADY GMINY PRZYKONA

 z dnia 29 kwietnia 2010 roku

 

w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Smulsko  na lata 2010- 2017".

               

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 6, art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 pkt  2 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 38 , poz. 220 ze zm.)   Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza  się „Plan Odnowy Miejscowości Smulsko na lata 2010 - 2017", który został przyjęty Uchwałą Nr 1/10 przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Smulsko w dniu 27 kwietnia 2010r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                         


Uzasadnienie

Do Uchwały Nr XXXVI/273/10

Rady Gminy Przykona

z dnia 29 kwietnia 2010 roku

 

Gmina Przykona będzie ubiegać się o środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W związku z tym został opracowany Plan Odnowy Miejscowości Smulsko, który jest niezbędnym załącznikiem do wniosku. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  (§ 10 ust. 2 pkt 2 lit. a) Plan Odnowy Miejscowości Smulsko  został przyjęty Uchwałą Nr 1/10 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Smulsko z dnia 27 kwietnia 2010 r., a następnie przedstawiony Radzie Gminy Przykona celem zatwierdzenia.

 

Do pobrania:

 1. Ząłącznik nr 1 -  *.PDF (0,5MB)