Uchwała Nr XXXIV/258/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 r.

Uchwała Nr XXXIV/258/10

Rady  Gminy  Przykona

z dnia 10 lutego 2010 r.

 

w sprawie  zatwierdzenia  taryfy  za   zbiorowe  odprowadzanie   ścieków.

 

 

              Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /  Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm / oraz art. 24 ust 1, 3, 6 i 10 ustawy z dnia  7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz. U. z 2006 r. Nr 123,poz.858 z póź. zm) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :

§ 1

 

Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla poszczególnych grup odbiorców usług w wysokości:

 

Grupa I  - gospodarstwa domowe

                2,49 zł/m3 = 0,17 zł)7 % VAT) = 2,66 zł/m3 brutto

Grupa II - pozostali odbiorcy usług oraz ścieki dowożone

                 3,42 zł/m3 = 0,24 zł(7% VAT) = 3,66 zł/m3 brutto  

§ 2

Taryfa określona w § 1 ma zastosowanie do odbioru ścieków w okresie od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona

§ 4

Zatwierdzona taryfa podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

§ 3

Uchwala się dopłatę do 1 m3 ścieków w wysokości 0,20 zł.

                                                    

 

 

 

 

 U Z A S A D N I E N I E

Do Uchwały Nr XXXIV/258/10

Rady Gminy Przykona

 z dnia 10 lutego 2010 r.

 

 w sprawie  zatwierdzenia taryf  za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 


               Na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków/ Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zm/. zwanej dalej ustawą, zachodzi konieczność zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków wraz z kalkulacją cen i stawek.  Z  uwagi na fakt , że na terenie Gminy Przykona nie funkcjonuje zakład gospodarki komunalnej, to  zadania przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego  wynikające z wyżej wymienionej ustawy realizuje w zakresie odprowadzania i dostarczania ścieków  Urząd Gminy Przykona, który zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości odbioru  ścieków doprowadzanych oraz dowożonych.

         W dniu 15 stycznia 2010 r. Referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy w Przykonie przedłożył Wójtowi Gminy wniosek taryfowy na okres od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. dla zbiorowego odprowadzania ścieków. Do wniosku o zatwierdzenie taryfy dołączono szczegółową kalkulację cen
i stawek opłat, poniesione koszty z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków uwzględnione w kalkulacji. Poniesione koszty w ostatnim roku obrachunkowym opracowane są w oparciu o ewidencję księgową.

Ceny określone przez Referat Rozwoju Gospodarczego są skalkulowane na podstawie planowanych kosztów utrzymania.

Na podstawie przedłożonego wniosku Wójt Gminy Przykona po sprawdzeniu taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków ustalił, że Referat Rozwoju Gospodarczego opracował taryfy zgodnie z przepisami w/w ustawy oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Ustawowy wymóg ustalania stawek za odbiór ścieków w powiązaniu z kosztami tej działalności i ich urealnienie powoduje zwiększenie obciążeń mieszkańców Gminy. Uwzględniając te koszy cena usługi za odprowadzenie ścieków powinna  sie kształtować  na poziomie 4,55 zł/m3 brutto.

Wójt Gminy zaproponował dwie grupy taryfowe - pierwsza to gospodarstwa domowe i stawkę z 1m3 odprowadzanych ścieków w wysokości 2,66 zł brutto, druga grupa to pozostali odbiorcy usług oraz ścieki dowożone i stawkę w wysokości 3,66  zł brutto oraz dopłacenie różnicy z budżetu Gminy. W związku z tym konieczne jest podejmowanie jednoczesnych działań osłonowych na rzecz mieszkańców. Gmina Przykona ma charakter rolniczy i mieszkańcy w większości utrzymują sie z pracy w gospodarstwach rolnych,  zaś dochody są niskie do czego przyczyniły się w ostatnim czasie także niekorzystne warunki atmosferyczne. Dlatego też Gmina w formie dopłaty pokryje z budżetu Gminy różnicę między cenami skalkulowanymi w taryfie  a stawkami przyjętymi w niniejszej Uchwale, która przy pierwszej grupie taryfowej wynosi 1,89 zł brutto do 1 m3  odebranych  ścieków a przy drugiej grupie 0,89 zł do 1m3 odebranych ścieków. Biorąc pod uwagę powyższe Uchwałę uznać należy za konieczną i uzasadnioną.