Uchwała Nr XXXVIII/279/10 Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2010 roku

 

Uchwała  Nr XXXVIII/279/10
Rady Gminy  Przykona
z dnia 24 czerwca  2010 roku

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok

       Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157 poz.1240 )  Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :

 § 1.
W Uchwale Nr XXXIII/247/09 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2009 roku
 w sprawie budżetu na 2010 rok  zmienionej:
Zarządzeniem Nr 206/10 Wójta Gminy Przykona z dnia 21 stycznia 2010 roku,
Uchwałą nr XXXIV/255/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku ,
Zarządzeniem nr 208/10 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2010 roku,
Uchwałą Nr XXXV/266/10 Rady Gminy Przykona z dnia 16 marca 2010roku,
Zarządzeniem Nr 212/10 Wójta Gminy Przykona z dnia 01 kwietnia 2010 roku,
Uchwała Nr XXXVI/272/10 Rady Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2010 roku,
Zarządzeniem Nr 217/10 Wójta Gminy Przykona z dnia 20 maja 2010 roku,
Uchwałą Nr XXXVII/278/10 Rady Gminy Przykona z dnia 27 maja 2010 roku,
Zarządzeniem Nr 227 /10 Wójta Gminy Przykona z dnia 16 czerwca 2010 roku,
wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 ust.1 uchwały łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok zwiększa się
     o 263.831 zł, dochody w wysokości 25.362.910 zł, zastępuje się kwotą
     25.626.741 zł.
     z tego:
     - dochody bieżące w kwocie  24.055.860 zł,
     - dochody majątkowe w kwocie 1.307.850 zł, zastępuje się kwotą 1.570.881 zł.

     Dodaje się:
     - w dziale 852 rozdział 85212 § 2360          5.000 zł
     - w dziale 926 rozdział 92695 § 6298      263.031 zł
                                                                   --------------------
     Razem:                                                    268.031 zł

     

Zmniejsza się:
     - w dziale 852 rozdział 85212 § 0970         1.500 zł
     - w dziale 852 rozdział 85212 § 0980         3.500 zł
                                                                     ------------------
     Razem:                                                       5.000 zł

     Zwiększa się:
     - w dziale 758 rozdział 75862 § 2007            680 zł
     - w dziale 853 rozdział 85395 § 2009            120 zł
                                                                     -------------------
     Razem:                                                           800 zł             
          
 
2. W § 2 ust.1 uchwały łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok zwiększa się
    o 263.831 zł, wydatki w wysokości  34.485.622 zł, zastępuje się kwotą
    34.749.453 zł
     z tego:
     - wydatki bieżące  21.542.397,05 zł, zastępuje się kwotą      22.458.128,05 zł  
     - wydatki majątkowe 12.943.224,95 zł, zastępuje się kwotą  12.291.324,95 zł
     Zwiększa się:
    - w dziale 010 rozdział 01008 § 2830                      30.000,00 zł
    - w dziale 600 rozdział 60016 § 4300                      20.000,00 zł
     - w dziale 600 rozdział 60016 § 6050                     23.600,00 zł
     - w dziale 600 rozdział 60017 § 4270                   831.900,00 zł
     - w dziale 600 rozdział 60095 § 6050                   200.000,00 zł
     - w dziale 700 rozdział 70005 § 4430                       2.000,00 zł
     - w dziale 700 rozdział 70095 § 6050                   400.000,00 zł
     - w dziale 758 rozdział 75862 § 4117                            21,95 zł
     - w dziale 758 rozdział 75862 § 4127                              3,55 zł
     - w dziale 758 rozdział 75862 § 4177                          144,50 zł
     - w dziale 758 rozdział 75862 § 4307                          510,00 zł          
     - w dziale 801 rozdział 80148 § 3020                          500,00 zł
     - w dziale 801 rozdział 80148 § 4010                     75.000,00 zł
     - w dziale 801 rozdział 80148 § 4110                     11.400,00 zł
     - w dziale 801 rozdział 80148 § 4120                       1.900,00 zł
     - w dziale 801 rozdział 80148 § 4210                       1.200,00 zł
     - w dziale 801 rozdział 80148 § 4260                       7.900,00 zł
     - w dziale 801 rozdział 80148 § 4270                       5.600,00 zł
     - w dziale 801 rozdział 80148 § 4280                          180,00 zł
     - w dziale 801 rozdział 80148 § 4300                       1.500,00 zł
     - w dziale 801 rozdział 80148 § 4410                          800,00 zł
     - w dziale 801 rozdział 80148 § 4440                       3.354,00 zł
     - w dziale 853 rozdział 85395 § 4119                              3,87 zł
     - w dziale 853 rozdział 85395 § 4129                              0,63 zł
     - w dziale 853 rozdział 85395 § 4179                            25,50 zł
     - w dziale 853 rozdział 85395 § 4309                            90,00 zł
     - w dziale 900 rozdział 90001 § 4170                       7.000,00 zł
     - w dziale 900 rozdział 90001 § 4300                       8.031,00 zł 
     - w dziale 900 rozdział 90013 § 4300                      13.000,00 zł
     - w dziale 900 rozdział 90095 §  4170                       2.460,00 zł
     - w dziale 900 rozdział 90095 § 4390                        5.000,00 zł
                                                                             ----------------------------
    Razem:                                                                  1.653.125,00 zł        

  Dodaje się:
  - w dziale 600 rozdział 60016 § 6057                         1.123.600,00 zł
  - w dziale 921 rozdział 92109 § 6058                            170.650,00 zł
  - w dziale 921 rozdział 92109 § 6059                            170.650,00 zł
                                                                                  -------------------------
 Razem:                                                                       1.464.900,00 zł

 Zmniejsza się :

  - w dziale 600 rozdział 60016 § 4210                       2.000,00 zł
  - w dziale 600 rozdział 60016 § 6050                   875.500,00 zł
  - w dziale 600 rozdział 60016 § 6058                1.123.600,00 zł
  - w dziale 630 rozdział 63003 § 6050                   400.000,00 zł
   - w dziale 801 rozdział 80104 § 3020                         500,00 zł
   - w dziale 801 rozdział 80104 § 4010                    75.000,00 zł
   - w dziale 801 rozdział 80104 § 4110                    11.400,00 zł
   - w dziale 801 rozdział 80104 § 4120                      1.900,00 zł
   - w dziale 801 rozdział 80104 § 4210                      1.200,00 zł
   - w dziale 801 rozdział 80104 § 4260                      7.900,00 zł
   - w dziale 801 rozdział 80104 § 4270                      5.600,00 zł
   - w dziale 801 rozdział 80104 § 4280                         180,00 zł
   - w dziale 801 rozdział 80104 § 4300                      1.500,00 zł
   - w dziale 801 rozdział 80104 § 4410                         800,00 zł
   - w dziale 801 rozdział 80104 § 4440                      3.354,00 zł 
   - w dziale 900 rozdział 90095 § 4210                      2.460,00 zł                                
   - w dziale 921 rozdział 92109 § 6050                  341.300,00 zł  
                                                                               -------------------
   Razem:                                                              2.854.194,00 zł

 

3. W § 2 ust.2 pkt.4 zestawienie wydatków majątkowych w kwocie 12.943.224,95 zł,
    zastępuje się   kwotą 12.291.324,95 zł.
    Załącznik Nr 6 do uchwały otrzymuje w treści  brzmienie załącznika Nr 1 do
    niniejszej uchwały.
4.W § 2 ust.3 określającym na lata 2010- 2011 wydatki na wieloletnie programy
    inwestycyjne, załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie
    załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
5. W § 6 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
     1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 948.738,95 zł,
     2)  dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie
     198.500 zł, zastępuje się kwotą 228.500 zł.
     Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 3 do
     niniejszej uchwały.
6. W § 2 ust.2 pkt.2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których
    mowa  w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst. W kwocie   
    2.876.214,55 zł, zastępuje się kwotą 3.218.314,55 zł.   
    Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie  załącznika
    Nr 4 do niniejszej  uchwały.
7. W § 15 uchwały budżetowej, określono plan dochodów z tytułu opłat i kar
     oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę
     wodną, w którym wprowadza się zmiany:
     zmniejsza się:
    - w dziale 900 rozdział 90095 § 4210        2.460 zł
    zwiększa się:
    - w dziale 900 rozdział 90095 § 4170       2.460 zł
    Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika
    Nr 5 do niniejszej uchwały. 

    
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVIII/279/10
Rady Gminy  Przykona
z dnia  24 czerwca  2010 rok

                      W budżecie gminy na 2010 rok po stronie dochodów wprowadza się zmiany na podstawie zawiadomienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
 Nr DOW-II-I-I/3427-4/22-1/10 z dnia 27 kwietnia 2010roku o przekazaniu środków do wypłaty zgodnie z § 4 umowy o przyznanie pomocy w wysokości 263.031,00 zł.
Refundacja środków na dofinansowanie zadania wykonanego w 2009 roku pn." Budowa
ogólnodostępnego boiska sportowego z placem zabaw w Psarach".
Wprowadza się plan dotacji na dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu VII POKL
działanie 7.3  pn." Piękna w tradycji", łączna kwota 800 zł.
Zmniejsza się plan dochodów z tytułu realizowanych dochodów ( zwrot należności z tytułu
wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego) w § 0970, § 0980, a wprowadza się plan w § 2360  5.000 zł.
 Zmiany wprowadzono na podstawie pisma Ministerstwa Finansów wskazującego
 powyższą klasyfikacje dochodów z realizacji zadań zleconych.

          Wprowadza się zmiany po stronie wydatków budżetu w następujących podziałkach
klasyfikacji budżetowej:
010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale melioracje wodne zwiększa się plan dotacji
o 30.000 zł, z przeznaczeniem na konserwacje rowów melioracyjnych.
600 Transport i łączność, w rozdziale drogi publiczne gminne zmniejsza się  plan wydatków na : zakup materiałów o 2.000 zł, „Przebudowę dróg gminnych" o 875.500 zł.
W klasyfikacji zadania „ Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Laski - Rogów"
dodaną do paragrafu cyfrę „8" , zastępuje się cyfrą „7". Zwiększa się plan wydatków
na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Radyczyny" o 23.600 zł.
Jednocześnie skreśla się w nazwie w/w zadania „Młyniska". Zwiększa się plan wydatków
w rozdziale drogi publiczne gminne na zakup usług pozostałych o 20.000 zł.
W rozdziale drogi wewnętrzne zwiększa się plan wydatków na usługi remontowe
o 831.900 zł. Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn."Budowa parkingu
w m. Psary" o 200.000zł.
630 Turystyka, w rozdziale zadania w zakresie upowszechniania turystyki zmniejsza
się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn."Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-turystycznych nad zbiornikiem wodnym Przykona w miejscowości Zimotki  o 400.000 zł.
700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami
zwiększa się  plan wydatków na różne opłaty i składki o 2.000 zł. W rozdziale pozostała
działalność zwiększa się plan wydatków na zadanie „Budowa budynku socjalnego
 Żeroniczkach „ o 400.000 zł do wartości kosztorysowej.

 


758 Różne rozliczenia, w rozdziale Program Operacyjny Kapitał Ludzki, projekt w ramach
Priorytetu VII POKL, działanie 7.3 pn." Piękna w tradycji" zwiększając plan wydatków
na składki na ubezpieczenia społeczne 21,95 zł, składki na Fundusz Pracy 3,55 zł,
wynagrodzenia bezosobowe 144,50 zł, zakup usług pozostałych 510 zł.
801 Oświata i wychowanie , w ogłoszonym Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia
2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38 poz.207),
które weszło w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r,
zapisano nową nazwę rozdziału „Stołówki szkolne i przedszkolne". W związku z powyższym
zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników stołówki
przedszkolnej oraz bieżące wydatki w paragrafach związanych z funkcjonowaniem
stołówki przedszkolnej łącznie o 109.334 zł. Zwiększa się plan wydatków  w tych samych
parafach w rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne łącznie o 109.334 zł. 
853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale pozostała działalność
 projekt w ramach Priorytetu VII POKL, działanie 7.3 pn." Piękna w tradycji" zwiększając plan wydatków, w części finansowanej przez Budżet Państwa,  na składki na ubezpieczenia społeczne 3,87 zł, składki na Fundusz Pracy 0,63 zł, wynagrodzenia bezosobowe 25,50 zł, zakup usług pozostałych 90 zł.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale gospodarka ściekowa
i ochrona wód zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o 7.000 zł,
zakup usług pozostałych o 8.031 zł (opłaty za ścieki).W rozdziale schroniska dla zwierząt
zwiększa się plan wydatków o 13.000 zł, z przeznaczeniem na opłaty za pobyt zwierząt
w schronisku. W rozdziale pozostała działalność zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o 2.460 zł, zmniejsza się planowane wydatki na zakup
materiałów o 2.460 zł ( zmiany w załączniku Nr 5 wydatki na ochronę środowiska).
Zwiększa się plan wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz
i opinii o 5.000 zł (wycena budynków komunalnych).
921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby , na zadaniu pn." Świetlica wiejska z placem zabaw i obiektami
rekreacji w miejscowości Rogów" zmniejsza się plan wydatków w paragrafie
z czwartą cyfrą „0" o 341.300 zł, a wprowadza się plan w paragrafie z czwartą cyfrą
"8" w kwocie  170.650 zł i  „9" w kwocie 170.650 zł. Zmiany te wprowadza się w związku
ze złożeniem wniosku o dofinansowanie tego zadania ze środków  PROW.
W  § 6 ust.1 uchwały budżetowej uzupełniono zapis zmiany kwot  dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianie stanowiącej  kwotę  948.738,95 zł  ujętej
 w uchwale Nr XXXVI/272/10 Rady Gminy Przykona.

 


 

  Do pobrania:

1. Załaczniki nr 1,2,3,4,5 (*.zip)