Uchwała Nr XXX/214/09 Rady Gminy Przykona z dnia 09 września 2009 roku

Uchwała Nr XXX/214/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 09 września  2009 roku


w sprawie wprowadzenia  zmian w budżecie gminy na 2009 rok

     Na podstawie  art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.165, art.176, art.184  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zm.), Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

 

§ 1.


W Uchwale Nr XXIV/172/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 r , zmienionej
Uchwałą Nr XXV/177/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 129/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 lutego 2009 roku,
Uchwałą Nr XXVI/186/09 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 137/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 marca 2009 roku ,
Uchwałą Nr XXVII/194/09 Rady Gminy Przykona z dnia 27 kwietnia 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 140/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2009roku,
Zarządzeniem Nr 146/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 21 maja 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 149/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 04 czerwca 2009 roku,
Uchwałą Nr XXVIII/199/09 Rady Gminy Przykona z dnia 15 czerwca 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 155/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 19 czerwca 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 158/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 czerwca 2009 roku,
Uchwałą Nr XXIX/207/09 Rady Gminy Przykona z dnia 21 lipca 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 162/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 lipca 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 164/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 04 sierpnia 2009 roku,
Zarządzeniem nr 168/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 26 sierpnia 2009 roku,
wprowadza się następujące zmiany: 
1. W § 1 ust.1 uchwały budżetowej zmniejsza  się dochody o kwotę 161.005 zł,   
     kwotę dochodów 19.757.990,41 zł, zastępuje się kwotą 19.596.985,41 zł,
     z tego:
      - dochody bieżące w kwocie 19.194.990,41 zł, zastępuje się  kwotą 19.033.985,41 zł.
      - dochody majątkowe w kwocie 563.000 zł
  
  
Zwiększa się:

   - w dziale  758 rozdział 75801 § 2920        10.000 zł
   - w dziale 852  rozdział 85214 § 2030        13.515 zł 
                                                              -------------------
  Razem:                                                      23.515 zł

  Zmniejsza się:

  - w dziale 801 rozdział 80195 § 2030         22.227 zł
  - w dziale 852 rozdział 85212 § 2010       146.993 zł  
  - w dziale 852 rozdział 85213 § 2010           1.507 zł
  - w dziale 852 rozdział 85214 § 2010         13.515 zł
  - w dziale 852 rozdział 85219 § 2030           1.577 zł
                                                                ------------------
  Razem:                                                  185.819 zł  

Dodaje się:

- w dziale 852  rozdział 85213 § 2030          1.299 zł
 
 
2. W § 1 ust.3 pkt.1 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizacje zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.515.679 zł, zastępuje się kwotą 1.353.664 zł.   
                                                                                                                   
3. W § 1 ust.3 pkt.2 uchwały budżetowej dotacje celowe na zadania własne gminy w wysokości 145.827 zł, zastępuje się kwotą 136.837 zł. 4. W § 2 ust.2  uchwały budżetowej zmniejsza się wydatki o kwotę 161.005 zł, kwotę wydatków 23.642.876,41 zł, zastępuje się kwotą 23.481.871,41 zł.   

Zwiększa się:

  - w dziale 750 rozdział 75095 § 4300                14.000,00 zł
  - w dziale 801 rozdział 80101 § 4210                10.000,00 zł
  - w dziale 801 rozdział 80101 § 4270                18.000,00 zł
  - w dziale 852 rozdział 85213 § 4130                  1.299,00 zł
  - w dziale 852 rozdział 85214 § 3110                13.515,00 zł
  - w dziale 900 rozdział 90001 § 4300                65.000,00 zł
  - w dziale 900 rozdział 90013 § 4300                12.000,00 zł
  - w dziale 921 rozdział 92116 § 2480                10.000,00 zł
  - w dziale 926 rozdział 92601 § 6050                40.000,00 zł
                                                                 ----------------------
 Razem:                                                       183.814,00 zł


 
 Zmniejsza się:

  - w dziale 600 rozdział 60095 § 6060                2.600,00 zł
  - w dziale 630 rozdział 63003 § 6060                2.000,00 zł
  - w dziale 750 rozdział 75095 § 4170              14.000,00 zł
  - w dziale 754 rozdział 75412 § 4210              17.086,00 zł
  - w dziale 757 rozdział 75702 § 8070            127.600,00 zł
  - w dziale 801 rozdział 80195 § 4300              22.227,00 zł
  - w dziale 852 rozdział 85212 § 3110            146.993,00 zł (zlecone)
  - w dziale 852 rozdział 85213 § 4130                1.507,00 zł (zlecone)
  - w dziale 852 rozdział 85214 § 3110              13.515,00 zł (zlecone)
  - w dziale 852 rozdział 85219 § 4010                1.577,00 zł
  - w dziale 900 rozdział 90003 § 4300                3.000,00 zł
  - w dziale 900 rozdział 90015 § 4430                   700,00 zł  
  - w dziale 921 rozdział 92195 § 4210                2.800,00 zł
  - w dziale 926 rozdział 92605 § 4170              10.000,00 zł
  -  w dziale 926 rozdział 92605 § 4210                   500,00 zł
  -  w dziale 926 rozdział 92605 § 4300                   500,00 zł 
  - w dziale 926 rozdział 92695 § 6050            529.000,00 zł
                                                                  -----------------------------
   Razem:                                                              895.605,00 zł   

Dodaje się:

- w dziale 754 rozdział 75412 § 2820                17.086,00 zł
  - w dziale 926 rozdział 92601 § 4210                 4.700,00 zł
- w dziale 926 rozdział 92695 § 6058              264.500,00 zł
- w dziale 926 rozdział 92695 § 6059              264.500,00 zł
                                                                  -----------------------
Razem:                                                         550.786,00 zł
 
5. W § 2 ust.2 pkt.1 wydatki bieżące w wysokości 17.698.476,41 zł zastępuje się kwotą 17.502.071,41 zł.

6. W § 2 ust.2 pkt.1 ppkt. a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8.201.025,00 zł, zastępuje się kwotą 8.175.240,00 zł.

7. W § 2 ust.2 pkt.1 ppkt. b) dotacje 750.688,00 zł zastępuje się kwotą  777.774,00 zł
     w tym:
     - podmiotowe dla instytucji kultury 494.288,00 zł, zastępuje się kwotą 504.288,00 zł,
  
     tiret 2 dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy 159.000,00 zł, zastępuje się kwotą 176.086,00 zł.
     Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

8.  W § 2 ust.2 pkt.1 ppkt. c) wydatki na obsługę długu 261.860,00 zł, zastępuje się kwotą 134.260,00 zł.  

9.W § 2 ust.2 pkt.2 wydatki majątkowe w wysokości 5.944.400,00 zł, zastępuje się kwotą  5.979.800,00 zł.
    Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

10.W § 2 ust.3 wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych  programów w latach 2009 – 2011, załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

11. W § 2 ust.4 pkt.1 wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.515.679 zł, zastępuje się kwotą 1.353.664 zł.  
Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej  otrzymuje w treści brzmienie   Załącznika Nr 4  do niniejszej uchwały.     
                                                                                                               
12. W § 2 ust.5  Wydatki na programy i projekty współfinansowane  środkami z budżetu Unii europejskiej przekazywanymi w formie dotacji rozwojowej, 
        na finansowanie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz innymi środkami
        ze źródeł zagranicznych.
       Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika  Nr 5  do niniejszej  uchwały. 

13. W § 8 ustalony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.900.000,00 zł, zmniejsza się do  kwoty 2.640.000,00 zł, z tego:
        - w  pkt.2 finansowanie planowanego deficytu 1.880.000 zł, zmniejsza się do kwoty 620.000 zł.  
 


§ 2.   

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3.

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Do pobrania:

Załączniki nr  1,2,3,4 - format pliku PDF