Uchwała Nr XXIII/161/08 Rady Gminy Przykona z dnia 02 grudnia2008 roku

Uchwała Nr XXIII/161/08
Rady Gminy Przykona
 z dnia 02 grudnia2008 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont Oddziału Dziecięcego Szpitalaw Turku

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 w związku z art.10 ust.2 ustawy  z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zm.) orazart.167 ust.2 pkt.5 i art.175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz.2104ze zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Przykona Nr XXIII/160/08 dnia 02 grudnia 2008 roku zmieniającą uchwałę budżetową na 2008 rok,Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

 

§ 1.

Udziela się z budżetu Gminy Przykona pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu z przeznaczeniem na remont Oddziału Dziecięcego Szpitala w Turku.

§ 2.

Pomoc finansowa o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2008 rok, w wysokości10.000 zł.

 

§ 3.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Powiatem Tureckim, a Gminą Przykona . Do zawarcia porozumienia upoważnia się Wójta Gminy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/161/08
Rady Gminy Przykona
z dnia 02 grudnia2008 roku

 Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku wystąpił z wnioskiem  o udzielenie pomocy finansowej na przeprowadzenie remontu Oddziału  Dziecięcego. We wniosku zapisano, iż oddział ten nie był remontowany  od 25 lat. W ramach wykonywanych prac remontowych planuje się  utworzenie izolatki z oddzielnym węzłem sanitarnym dla matki z dzieckiem.
 W sali tej hospitalizowane będą dzieci najbardziej chore, często z chorobami  nowotworowymi, wymagające spokoju i odosobnienia.
 Po przeprowadzonej analizie możliwości finansowych postanawia się  udzielić pomocy finansowej na realizację tego zadania w wysokości 10.000zł.