Uchwała NR 0007.109.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2019 r.

  

Uchwała Nr 0007.109.2019
Rady Gminy Przykona

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2020 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm./ art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym /Dz. U. z 2019 poz. 1256 ze zm./ Komunikatu Prezesa GUS z dnia
18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzających rok podatkowy / M.P. z 2019 r. poz. 1017 / Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje : 

§  1. Średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzających rok podatkowy / M.P. z 2019 r. poz. 1017/ obniża się z kwoty 58,46 zł za 1 dt do kwoty 40,00 zł za 1 dt, która to kwota stanowi podstawę do ustalenia wymiaru podatku rolnego na 2020 r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego na 2020 r.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy