Uchwała NR 0007.103.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2019 r.

Uchwała Nr 0007.103.2019

Rady Gminy Przykona

z dnia 30 października 2019 r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych, Jakubka, Zimotki, Psary, Gajówka i Laski Gmina Przykona

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

 

§ 1

Wyraża zgodę na ustanowienie służebności przesyłu dla posadowienia elektroenergetycznej linii kablowej wraz z kanalizacją teletechniczną na nieruchomościach położonych w miejscowościach:

 

1. Obręb Jakubka, działki nr: 56/2, 56/3, 259/1, 257/1, 66/4, 47/2, 245/1, 132/2;

2. Obręb Zimotki, działki nr: 172/6, 169/8, 107/12;

3. Obręb Psary, działki nr: 284, 467, 405/13, 407, 480, 361;

4. Obręb Gajówka, działka nr: 243/1, 27/1;

5. Obręb Laski, działki nr: 390, 176, 69, 175/2;

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy