Uchwała NR 0007.97.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 9 października 2019 r.

Uchwała Nr 0007.97.2019
Rady Gminy Przykona

z dnia 9 października 2019 r.

 

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławnika do Sądu Rejonowego w Turku na kadencję 2020-2023

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm./ oraz art. 160 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych / Dz. U. z 2019 r. poz.52 ze zm. / Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się regulamin głosowania w wyborach na ławnika do Sądu Rejonowego w Turku na kadencję w latach 2020 - 2023 zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

 Do pobrania:

1) Załącznik do Uchwały - *.PDF