Decyzja dotycząca przyznania dodatku mieszkaniowego

  KARTA INFORMACYJNA
URZĄD GMINY PRZYKONA, ul.Szkolna 7, 62- 731 Przykona
           www.przykona.pl,  e-mail: przykona@przykona.pl
           tel. 063 279 10 25 , fax. 063 279 10 22
    godziny urzędowania: 730 - 1530
NUMER
RRG-063-1
NAZWA USŁUGI
Decyzja  dotycząca przyznania dodatku mieszkaniowego
Wydanie 2 z dnia
01.03.2007r
 
 
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 
  1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
  2. Deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego
  3. Dokument stwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu
  4. Wnioskodawcy domów jednorodzinnych zaświadczenie organu właściwego
Potwierdzające  powierzchnię użytkową
  1. Opłaty za  energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór
            nieczystości stałych i płynnych.      
II Opłaty:
 
Nie podlega opłacie skarbowej
 
 
 
III. TERMIN ODPOWIEDZI:
 
Do 30 dni
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
 
Referat Rozwoju Gospodarczego, inspektor ds. gospodarki rolnej, wodnej i mieszkaniowej pokój  nr 18.
 
V. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 
Po złożeniu wniosku następuje wydanie decyzji
 
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 
 Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia  doręczenia decyzji stronie
 
VII. UWAGI:
       W przypadku braku kompletu wymaganych  dokumentów wnioskodawca zostanie
        wezwany do ich  uzupełnienia.
 
 
 
PODSTAWA PRAWNA: art. 7 ust. 1 art. 2 i 6 art. 5 i 8 ustawy z dnia 20 czerwca 2001 r w sprawie dodatków mieszkaniowych / Dz. U . Nr 71 poz. 734 ze zm / i Rozporządzenia  Rady  Ministrów dnia 28 grudnia 2001 r w sprawie dodatków  mieszkaniowych / Dz. U. Nr 156 poz. 1817 /  oraz art. 104 KPA.
 
 
NR KARTY  RRG-063-1                 WYDANIE  2          Z DNIA   01.13.2007r.