Uchwała NR 0007.44.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 12 marca 2019 roku

Uchwała NR 0007.44.2019
 
Rady Gminy Przykona

 z dnia 12 marca 2019 roku

 


w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, członków Komisji Rady i  Przewodniczącego Rady

 

Na podstawie art. 25 ust. 4, ust. 6 i ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018r. , poz. 994 ze zm. ) , § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy ( Dz. U. Nr 61, poz. 710 ) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:


§ 1

1.  Ustala się za udział w pracach Rady miesięczną dietę dla Przewodniczącego Rady w maksymalnej wysokości liczonej według zasad określonych przepisami art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy.

 

2. Ustala się za udział w pracach Rady miesięczną dietę dla Wiceprzewodniczących Rady  oraz Przewodniczących Komisji Rady w wysokości 79 % diety ustalonej dla Przewodniczącego Rady.

 

3. Radnym, nie wymienionym w ust. 1 i ust. 2 , za udział w pracach Rady ustala się miesięczną dietę w wysokości 74 % diety ustalonej dla Przewodniczącego Rady.

 

 

§ 2

Za każdą nieobecność na posiedzeniach Rady i posiedzeniach Komisji Rady radny nabywa prawo do diety pomniejszonej o 10 % .

 

§ 3

1. W przypadku nieobecności radnego na sesji Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, z powodu choroby potwierdzonej odpowiednim dokumentem dieta płatna jest w 100 %.

                                   
2. W przypadku zdarzenia losowego, które dotknęło osobiście radnego bądź  członków najbliższych w rodzinie radnego, a powodującego nieobecność radnego na sesji Rady,  Komisji Rady Gminy - dieta płatna jest w 100%.


3. W przypadku nieobecności radnego na sesji Rady Gminy , Komisji Rady Gminy usprawiedliwionej na piśmie udziałem w pracach organów występujących z zaproszeniem lub wezwaniem ( m.in.: Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Wojewoda, Prokuratura, Sąd, Policja / dieta płatna jest w 100%.

 
4.   W przypadku wyjazdu służbowego radnego zgłoszonego na piśmie do Przewodniczącego, a powodującego nieobecność na sesji Rady Gminy, czy Komisji Rady Gminy dieta płatna jest 100%.


§ 4

Wypłata diety następuje do dnia 10 następnego miesiąca.


§ 5

Traci moc uchwała NR I/4/06 Rady Gminy Przykona z dnia 25 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, członków Komisji Rady i Przewodniczącego Rady. 


§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy