Uchwała Nr 0007.30.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019 r.

Uchwała Nr 0007.30.2019
Rady Gminy Przykona

z dnia 20 lutego 2019 r.

 

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

 

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz  113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 0007.6.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w załączniku dotyczącym „Przychodów i rozchodów budżetu w 2018r." w pozycji przychody ogółem kwotę 9.047.123,59 zł zastępuje się kwotą 9.098.123,59zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy