Szukaj

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PSZOK 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

PSZOK- Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - to miejsce, gdzie mieszkańcy Gminy Przykona przez cały rok w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będą mogli oddawać selektywnie zbierane odpady komunalne tj.:

§         biodegradowalne, w tym odpady zielone i ogrodowe,

§          papier i tektura,

§         tworzywa sztuczne,

§         metale,

§         szkło,

§         zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

Ważne !!!

Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbierane będą wyłącznie w przypadku gdy będą kompletne. Nie będzie odbierany sprzęt niekompletny zdemontowany, pozbawiony przez właściciela podstawowych podzespołów tj.: silniki, zasilacze, sprężarki itp.

§         meble i inne odpady wielkogabarytowe,

§         zużyte baterie i akumulatory,

§        zużyte opony,

§        przeterminowane leki i chemikalia,

§        odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, z niewielkich remontów

prowadzonych samodzielnie,

§         odzież i tekstylia,

§         inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

Informujemy, że PSZOK czynny będzie w środy oraz soboty w godzinach 8.00-16.00.

ADRES PSZOK:

Psary, ul. Komunalna 8

62-731 Przykona (teren byłego składowiska odpadów)

 

REGULAMIN Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 

 
REGULAMIN

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

prowadzonego przez ZUK „EKO-GAB" s.c. z siedzibą

Kowale Pańskie Kolonia 11a, 62-704 Kawęczyn

Lokalizacja Punktu : Psary ul. Komunalna, 62-731 Przykona

 

§ 1

Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej „PSZOK".

§ 2

 • PSZOK czynny jest w środy oraz w soboty w godzinach od 8.00 do 16.00 (z wyłączeniem dni które przypadają na dzień ustawowo wolny od pracy).

W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów do PSZOK może być okresowo wstrzymane. O wstrzymaniu przyjmowania odpadów prowadzący PSZOK poinformuje z przynajmniej 2 dniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na wjeździe do PSZOK oraz na stronie internetowej - www.ekogab.pl, www.przykona.pl - zakładka środowisko

§ 3

 • PSZOK przyjmuje odpady nieodpłatnie.
 • PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne, tj. odpady wytworzone przez osoby zamieszkujące gospodarstwa domowe, oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
 • PSZOK przyjmuje odpady komunalne dostarczone samodzielnie przez mieszkańców Gminy Przykona oraz Gminy Turek.
 • PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów:
  • Szkło opakowaniowe,
  • Tworzywa sztuczne,
  • Papier i tektura,
  • Metale,
  • Opakowania wielomateriałowe,
  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - kompletny tzn. bez wymontowanych silników, zasilaczy, sprężarek itp.
  • Zużyte baterie i akumulatory,
  • Meble i inne odpady wielkogabarytowe - wytworzone w gospodarstwie domowym tj. meble, materace, wózki dziecięce itp.
  • Zużyte opony - pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym tj. z samochodów osobowych, motocykli, rowerów, itp.
  • Odpady zielone - pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych tj. trawa, liście, gałęzie, wycięte rośliny, choinki z wyłączeniem: ziemi, pni, karp i konarów powstałych w wyniku wycięcia drzew. Odpady zielone nie mogą zawierać zanieczyszczeń natury nieorganicznej (ziemi, kamieni), resztek jedzeniowych pochodzenia zwierzęcego, pozostałości po spaleniu.
  • Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów tj. gruz ceglany i betonowy, materiały ceramiczne, drewno, usunięte fragmenty tynku z wyłączeniem: materiałów izolacyjnych (styropianu budowlanego, pianek) oraz odpadów zawierających substancje niebezpieczne np. papy, eternitu, azbestu, smoły, asfaltu itp.
  • Inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.
 • PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady zebrane selektywnie oraz dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie.
 • PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady zielone znajdujące się w stanie umożliwiającym ich dalsze zagospodarowanie w procesie kompostowania tj. nie mogą być w stanie rozkładu, zgnite czy sfermentowane.
 • PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone we własnym zakresie przez właścicieli gospodarstw domowych, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót.

§ 4

 • Prowadzący PSZOK jest zobowiązany zweryfikować dostarczone odpady uwzględniając:
  • kryterium selektywnej zbiórki zgodnie z § 3 niniejszego Regulaminu,
  • kryterium jakościowego i ilościowego odpadów komunalnych powstających w gospodarstwie domowym.
 • Odpady przyjęte do PSZOK zostają zważone na legalizowanej wadze znajdującej się na wyposażeniu PSZOK.
 • Prowadzący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu, w szczególności:
  • odpadów zebranych nieselektywnie,
  • odpadów dostarczonych w sposób nieselektywny,
  • odpadów niebędących odpadami komunalnymi, tj. pochodzącymi od podmiotów świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji lub napraw,
  • odpadów zielonych, które z uwagi na skład lub stan, nie nadają się do kompostowania,
  • odpadów opon pochodzących z działalności rolniczej, przemysłowej,
  • szyb oraz części samochodowych,
  • szkła zbrojonego i hartowanego,
  • styropianu budowlanego,
  • papy, eternitu, azbestu,
  • odpadów nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet w przypadku odpadów niebezpiecznych).
 • W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z wymogami przepisów ochrony środowiska.

§ 5

 • Warunkiem przyjęcia odpadów jest okazanie się przez osobę dostarczającą odpady dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 • Prowadzący PSZOK przyjmując odpady sporządza, w dwóch egzemplarzach, dokument potwierdzający dostarczenie odpadów, zawierający w szczególności:
  • imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady oraz osoby reprezentującej PSZOK,
  • adres nieruchomości z której pochodzą odpady,
  • rodzaj dostarczonych odpadów,
  • datę dostarczenia odpadów,
  • klauzulę: „Oświadczam, że dostarczone przeze mnie odpady zostały wytworzone we własnym zakresie przez osoby zamieszkujące wskazane wyżej gospodarstwo domowe i pochodzą z tego gospodarstwa domowego"
  • własnoręczne czytelne podpisy osoby dostarczającej odpady oraz osoby reprezentującej PSZOK.

§ 6

 • Dostarczający odpady może wjechać pojazdem na teren PSZOK wyłącznie po udzieleniu zgody przez obsługę PSZOK oraz zaparkować w miejscu wskazanym przez obsługę PSZOK.
 • Poruszając się pojazdem po terenie PSZOK należy zachować kierunek przemieszczania się wynikający z oznaczeń oraz stosować się do ogólnych zasad ruchu drogowego.
 • Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie PSZOK jedynie pod opieką osoby dorosłej,
 • Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów, sposobu poruszania się po terenie PSZOK oraz zachowania wymogów bezpieczeństwa.
 • Na terenie PSZOK obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz używania źródeł otwartego ognia.

§ 7

 • Wszelkich informacji o pracy PSZOK można uzyskać:
  • u osoby prowadzącej PSZOK,
  • pod numerem telefonu 63288 72 69.
 • Każda zmiana Regulaminu będzie publikowana na 14 dni przed wejściem w życie.