Szukaj

Uchwały Rady Gminy

 

Uchwała Nr 0007.261.2021 Rady Gminy Przykona z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Przykona

 

Uchwała Nr 0007.228.2021 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

 

Uchwała Nr 0007.227.2021 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona

 

Uchwała Nr 0007.28.2015 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
 
Uchwała Nr 0007.31.2015 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr 0007.294.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przykona.  

 

Uchwała Nr 0007.144.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przykona oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr 0007.132.2020 Rady Gminy Przykona  z dnia 28 stycznia 2020 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Przykona