Dzisiaj jest wtorek, 15 czerwiec
Imieniny Wita i Jolanty

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

 

Przykona, 17 sierpnia 2010r.

Nr RRG. 0341-17/10

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

                                              

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr RRG.0341-17/10 w trybie przetargu nieograniczonego

na zadaniePrzebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Radyczyny"

Gmina Przykona, działając zgodnie z treścią przepisu art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. D.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniePrzebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Radyczyny" , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Postępowanie zostało unieważnione na mocy przepisu art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759).

 

UZASADNIENIE

Gmina Przykona ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Radyczyny" w dniu 27.07.2010r. Termin składania ofert minął w dniu 11.08.2010r. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta. W toku jej badania stwierdzono, iż zaoferowana cena jako najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 200.000 zł, która to kwota obejmuje wydatki na wykonanie tego zadania, wydatki na sfinansowanie zatrudnienia inspektora nadzoru oraz przegotowania dokumentacji technicznej. Cena najkorzystniejszej oferty zamyka się kwotą 196 145,30 zł i taka cena z uwzględnieniem w/w wydatków przekracza kwotę na sfinansowanie tego zadania.

 

            W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

 

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4171364 gościem