Jesteś tutaj:   

ZAPYTANIE OFERTOWE

RRG.7013.8.2021                                                       Przykona, dn. 16 luty 2021 r.

                                                

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Dane Zamawiającego:

Gmina Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, NIP 668-18-58-329

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

„Cięcie pielęgnacyjne – formowanie koron drzew na terenie Gminy Przykona

            Gmina Przykona jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie w/w zadanie.   

Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego

            zapytania w oparciu o załączony opis przedmiotu zamówienia. Oferent może zaproponować  

            tylko jedną cenę za poszczególne  zadania.

 1. Opis wymagań:

             Wykonawca zobowiązany jest do:

-        posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;

-        dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnym do wykonani zamówienia;

-        Za jakość wykonanego zadania odpowiedzialny jest Wykonawca

 

Zakres robót:

-        Wykonanie cięć pielęgnacyjnych na 150 szt. drzew znajdujących się na ulicy Wiśniowej, Zielonej, Lipowej w miejscowości Psary, gmina Przykona. Zakres prac obejmuje;

-        Ciecia formujące –kształtowanie korony drzew,

-        Ciecia sanitarne –usuniecie suchych i chorych konarów,

-        Podkrzesywanie –zmniejszanie korony drzew,

-        Cięcia pielęgnacyjne należy ograniczyć do usuwania suchych i uszkodzonych konarów i gałęzi,

-        W przypadkach, gdy drzewa stwarzają zagrożenie dla obiektów budowlanych i urządzeń technicznych     (w tym przyłączy sieciowych do budynków), usunąć należy gałęzie wchodzące w kolizję z tymi obiektami.

Wykonawca we własnym zakresie uprzątnie ścięte konary i gałęzie. Ciecia pielęgnacyjne należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Wykaz dokumentów:

             Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności    

             oraz o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania   

             zamówienia – załącznik do zapytania.

 1. Kryteria oceny ofert

Cena 100%

 1. Termin związania ofertą:

30 dni od dnia złożenia oferty

 1. Termin realizacji zamówienia:

     do 20.04.2021 r.

 1. Termin i miejsce złożenia oferty 26 luty 2021 r. godz. 1200 osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, ul. Szkolna 7,  62-731 Przykona (w punkcie informacji Urzędu Gminy Przykona) lub na adres email:przykona@przykona.pl lub  tradycyjną pocztą Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona – punkt informacji      
 1. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są następujące osoby, które wyjaśnień udzielać będą w godz. 7:30 – 15:30  w siedzibie:

             Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona  pokój nr 16 i 17

             Jolanta Chrostek                      tel. 63 279 10 24

             Tomasz Rosiak                         tel. 63 279 10 28    
          

       

 

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie.