Jesteś tutaj:   

ZAPYTANIE OFERTOWE

RRG.7013.11.2021                                                                                  Przykona, dnia 03 marca 2021 r.

                                                                                                                                                               

ZAPYTANIE OFERTOWE

  1. Dane Zamawiającego:

Gmina Przykona

ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

  1. Zakres przedmiotu zamówienia:

„Remont dróg na terenie Gminy Przykona o nawierzchni asfaltowej

Gmina Przykona jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie w/w zadanie. Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w oparciu o załączony opis przedmiotu. Oferent może zaproponować tylko jedną cenę za realizację poszczególnych zadań.

 

  1. Opis wymagań:

     Wykonawca zobowiązany jest do:

-        posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;

-        dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

-        materiały i niezbędne urządzenia do remontu dróg zapewnia Wykonawca;

-        za jakość wykonanego zadania odpowiedzialny jest Wykonawca;

 

Zakres robót:

-        Remont cząstkowy dróg o nawierzchni asfaltowej.

-        Przewidywany zakres przedmiotu zamówienia:  500 m2.

-        Remont należy wykonać z masy mineralno-asfaltowej na gorąco o grubości co najmniej  4 cm
po zagęszczeniu: 

-        krawędzie „łaty” należy przyciąć i posmarować emulsją;

-        powierzchnia przeznaczona do remontu przed położeniem masy mineralno-asfaltowej winna być  oczyszczona,  osuszona i skropiona emulsją;

-        zakres prac może ulec zmianie, zamawiający każdorazowo wskaże zakres i miejsce prac.

 

  1. Wykaz dokumentów:

-        Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia stanowiące załącznik do zapytania.

 

  1. Kryteria oceny ofert:

     Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

     cena = 100%

  1. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty.    
  2. Forma płatności: przelew w ciągu 14 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego.
  3. Termin realizacji zamówienia:

30     listopada 2021 r.

  1. Termin i miejsce złożenia oferty

     18 marca 2021 r. godz.1200 osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731    

     Przykona (punkt informacji) lub na adres e-mail: przykona@przykona.pl lub pocztą na adres Urząd  

     Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona - punkt informacji.

  1. Uprawnionymi do bezpośredniego do kontaktowania się z wykonawcami są następujące osoby, które wyjaśnień  udzielać będą w godz. 8 -14  w siedzibie:

 

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona  pokój nr 15 i 17

Ewa Dygas                      tel. 0 63 279 10 23     
Tomasz Rosiak               tel. 0 63 279 10 28

 

 Do pobrania:

1) Formularz ofertowy

2) Oświadczenie wykonawcy