Jesteś tutaj:   

ZAPYTANIE OFERTOWE

  RRG.7013.10.2021r.         

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia  23 lutego 2021  r.

 

     Na podstawie Zarządzenia Nr 202/2021 Wójta Gminy Przykona z dnia 4 stycznia 2021 r.

w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej  kwoty o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę realizacji zadania polegającego na:

Modernizacja łazienek w budynku Urzędu Gminy Przykona

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Przykona

ul. Szkolna 7

62-731 Przykona

Tel. 63 279 10 10/fax 63 279 10 22

www.przykona.pl

 

 

 

I.   SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Gmina Przykona jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania „Modernizacja łazienek w budynku Urzędu Gminy Przykona”

Zadanie obejmuje modernizację dwóch łazienek męskiej i damskiej w budynku urzędu gminy mieszczących się na pierwszym piętrze. Zakresem jest rozebranie ścianek, rozebranie wykładziny ściennej z płytek, demontaż armatury łazienkowej i drzwi, wykonanie instalacji wentylacyjnej oraz niezbędne roboty zakresu elektrycznego i wodno-kanalizacyjnego. Inwestor wymaga od wykonawcy przed przystąpieniem do wykonania robót przedstawienia wizualizacji łazienek do akceptacji.

Rozpoczęcie robót do uzgodnienia z inwestorem ze względu na roboty związane z wykonywaniem instalacji PPOŻ.

Szczegółowy zakres obejmuje załączony kosztorys nakładczy/przedmiar.

Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania
w oparciu o załączony kosztorys nakładczy/przedmiar i aktualne zdjęcia sanitariatów.

Do formularza ofertowego należy dołączyć kosztorys ofertowy.

Oferta złożona bez kosztorysu zostanie odrzucona.

Oferent może zaproponować jedną cenę.

Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym.

Zamawiający zaleca przed opracowaniem oferty dokonać wizji lokalnej.

 

 1. II.                    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

             20.08.2021 r.

 

 

III.    SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być sporządzona przez wykonawcę w formie pisemnej, wyłącznie w jednym egzemplarzu, w języku polskim, czytelną i trwałą techniką (wzór oferty stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego).
 2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.03.2021r. w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona do godz. 12.00.

Ofertę dostarczoną na punkt informacyjny  należy umieścić w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona napisem: „„Modernizacja łazienek w budynku Urzędu Gminy Przykona”. Nie otwierać do dnia 10 marca 2021 r. do godz. 12.00”

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

IV.  SPOSÓB OBLICZANIA CENY

 1. Wykonawca określi cenę dla przedmiotu zamówienia, podając ją w kwocie netto oraz brutto, w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres obowiązywania umowy.
 3. Walutą ceny ofertowej jest złoty polski.

 

V.   KRYTERIA OCENY OFERT

 1. W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego wykonawcę, zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:
 • cena oferowanej usługi – 100 %
 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert.
 5. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki do unieważnienia postępowania.
 6. Ważność oferty 30 dni
 7. Gwarancja zamówienia 36 miesięcy
 8. Osobami do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:

-       Ewa Dygas – Zastępca kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy Przykona, tel.63 279 10 23,  e-mail: ewad@przykona.pl

-       Krystyna Kuźnicka – inspektor ds.planowania przestrzennego i inwestycji w Urzędzie Gminy Przykona, tel.63 279 10 24,  e-mail: inwestycjed@przykona.pl

 

    Z up. Wójta

 Roman Marciniak                       

podpis Zamawiającego

 

 

Do pobrania:

1) Kosztorys nakładczy / przedmiar

2) Wzór oferty

3) Wzór oświadczenia

4) zdjecia poglądowe