Dzisiaj jest sobota, 19 czerwiec
Imieniny Gerwazego i Protazego

ZAPYTANIE OFERTOWE

RRG.7013.8.2015 

Przykona  27 maja 2016r.

 

                                                   

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.   Dane Zamawiającego:

Gmina Przykona

ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

2.   Opis przedmiotu zamówienia:

 

„Budowa wodociągu na terenach aktywizacji gospodarczej"

 

Gmina Przykona jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie w/w zadania.
Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w oparciu o załączony przedmiar robót, projekt budowlano - wykonawczy
i specyfikację techniczną.

UWAGA:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia  dokumentacji geodezyjnej powykonawczej sporządzonej zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 5 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 ze zm.)

Do formularza ofertowego należy dołączyć kosztorys ofertowy.

Oferent może zaproponować tylko jedną cenę za całość realizacji zadania.
3.Opis wymagań:

Wykonawca zobowiązany jest do:

-  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;

-  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
   do wykonania zamówienia;

4.   Wykaz dokumentów:

Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - załącznik do zapytania.

5.   Kryteria oceny ofert

    cena 100%  

6.   Termin realizacji zamówienia:

      cztery tygodnie od podpisania umowy  

7.   Termin i miejsce złożenia oferty

8 czerwca 2016r. godz.1200

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona - punkt informacji.

8.Termin związania ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty.

 

 

Wójt Gminy

Mirosław Broniszewski

 

Do pobrania:

1) Formularz ofertowy - (*.doc)

2) Projekt budowlano-wykonawczy i przedmiar robót.  (*.zip -27MB)


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4182290 gościem