Dzisiaj jest wtorek, 15 czerwiec
Imieniny Wita i Jolanty

Wyjaśnienia

 

Wyjaśnienia

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:„Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej w m. Psary-Przykona
- przebudowa skrzyżowania z drogą krajową nr 72 w m. Przykona"

            Odpowiadając na zapytanie złożone przez Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w zadanie, Gmina Przykona wyjaśnia co następuje:

 

Pytanie nr 1:

W związku z chęcią przystąpienia do przetargu publicznego dotyczącego: „ Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej w m. Psary - Przykona - przebudowa skrzyżowania z drogą krajową nr 72 w m. Przykona" prosimy o określenie ewentualnej ilości działek ewidencyjnych przeznaczonych do podziału, niezbędnych do nabycia na potrzeby budowy drogi.

W przypadku braku możliwości precyzyjnego określenia ilości działek, prosimy o określenie na potrzeby przygotowania oferty, ilości szacunkowej działek, oraz przyjęcie zasady rozliczenia tego zakresu prac projektowych na podstawie faktycznej ilości wykonywanych w ramach projektu podziałów działek.

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje podziału działek.

 

Pytanie nr 2:

Prosimy również o podanie całkowitej długości projektowanego układu komunikacyjnego.

Odpowiedź:

Długość projektowanego układu komunikacyjnego (wg. załączonego do SIWZ projektu koncepcyjnego):

1. Drogi gminne                                      -  350m.

2. Drogi wewnętrzne                              -  160m.

3. Droga krajowa nr 72                           -  553,10m.

 

 

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4171328 gościem