Dzisiaj jest wtorek, 15 czerwiec
Imieniny Wita i Jolanty

Wyjaśnienia

 

Wyjaśnienia

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:„Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 519 200 PLN"

            Odpowiadając na zapytanie złożone przez Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w zadanie, Gmina Przykona wyjaśnia co następuje:

 

Pytanie nr 1:

Czy gmina wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji?

Odpowiedź:

Wyjaśnienie na w/w pytanie  zawiera opis przedmiotu zamówienia pkt 2.7. SIWZ.

 

Pytanie nr 2:

Czy Skarbnik Gminy wyraża zgodę na złożenie kontrasygnaty na umowie kredytowej, deklaracji wekslowej, oświadczeniu o poddaniu się egzekucji?

Odpowiedź:

Wyjaśnienie na w/w pytanie  zawiera opis przedmiotu zamówienia pkt 2.8. SIWZ.

Pytanie nr 3:

Tabele z prognozą kwoty długu przedłożone w RIO celem wydania opinii w sprawie możliwości spłaty przedmiotowego kredytu.

Odpowiedź:


odpowiedź w załączniku do >> pobrania <<

Pytanie nr 4:

Informacje na temat zobowiązań wynikających z umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadające w latach następnych, faktur i terminem płatności dłuższym niż pół roku, wykupie (cesji) wierzytelności.

Odpowiedź:

Gmina nie posiada umów o terminie płatności na okres dłuższy niż 6 miesięcy , przypadających

latach następnych, ani też faktur z terminem płatności dłuższym niż pół roku.

Pytanie nr 5:

Wykaz instytucji, w których JST korzysta z kredytów i pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty).

Odpowiedź:

 

Gmina posiada w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki zadłużenie w kwocie 1.575.000,00 zł, spłaca raty w okresach kwartalnych po 175.000,00 zł. Ostateczny termin spłaty 20.03.2013 r. Kredyt długoterminowy w BRE Banku S.A. , aktualne zadłużenie 7.577.600,00 zł, płatny w ratach kwartalnych po 204.800,00 zł. Ostateczny termin spłaty 30.12.2020 r.   

 

Pytanie nr 6:

Sprawozdania z wykonania budżetu za ostatni kwartał bieżącego roku 2010 r., III kwartał 2010 r., 2009 r. (Rb-27S, Rb28-S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-PDP).

Odpowiedź:

 

Sprawozdania z wykonania budżetu dostępne do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przykonie ul. Szkolna 7  w godzinach 7 30 - 15 30 .

 

Pytanie nr 7:

W związku z rozbieżnościami w SIWZ na temat daty prosimy o ujednolicenie terminu składania ofert z jednoczesnym jego przesunięciem na dzień 04.11.2011 r.

Odpowiedź:

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa 4 listopada 2011 roku, o godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować: Gmina Przykona

ul. Szkolna 7 62-731 Przykona Punkt Informacji

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 listopada 2011r. o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, sala nr 33.

 

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4171106 gościem