Dzisiaj jest wtorek, 15 czerwiec
Imieniny Wita i Jolanty

Wyjaśnienia

 

RRG.271.15.2018 

Przykona 11 stycznia 2019r.

 


Wyjaśnienia

do przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej
w miejscowości Laski"

 

           Zgodnie z  art. 38 ust. 1  ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz.1986 ze zm.) oraz w związku ze złożonym zapytaniem przez Wykonawcę do przetargu nieograniczonego dla w/w zadania, Gmina Przykona wyjaśnia, co następuje:

 

 

I zestaw:

Pytanie - pkt. 1. Przy nawiewnikach higrosterowalnych nie uzyska się współczynnika U≤1,1 W/m2K :

1. Odpowiedź na pytanie pkt 1. -  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej musi wynosić U≤1,1 W/m2K,  a rozporządzenie nie precyzuje współczynników dla nawiewników  higrosterowalnych.

 

Pytanie - pkt. 2. Nie uzyska się  współczynnika WK2 przy skrzydle uchylnym (musi być rozwieralne lub rozwieralno-uchylne:

2. Odpowiedź na pytanie pkt 2. Dokumentacja projektowa, kosztorys inwestorski i zestawienie stolarki /patrz rysunki/ przewidują okna rozwierno-uchylne.

 

II zestaw:

Pytanie - pkt 1.Uprzejmie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert. Prośbę swą uzasadniamy tym, że praktycznie od dnia 22.12.2018r. do dnia 01.01.2019r. trwał okres  „świąteczny" i trudno buło pozyskać zaktualizowane oferty od dostawców materiałów.

1. Odpowiedź na pytanie - pkt. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

 

Pytanie - pkt. 2.  Stwierdziliśmy także  różnice między przedmiarem inwestorskim i projektami. Ze względu na konieczność sporządzenia kosztorysu ofertowego wymagana jest dogłębna analiza dokumentacji i korekt kosztorysu (przykład: poz. nr 17 przedmiaru - są 62m2  ścian  fundamentowe, z obmiarów na podstawie dokumentacji powinno być 74,5m2

2. Odpowiedź na pytanie - pkt. 2.  Pozycja nr 17 przedmiaru kosztorysu inwestorskiego dotyczy tynków ścian należy wycenić zgodnie z przedmiarem.

 

Pytanie pkt. 3. Prosimy o podanie w jakiej wersji ma być sporządzony kosztorys ofertowy - uproszczonej czy skróconej (bez wyszczególnienia nakładów w pozycji).

3. Odpowiedź na pytanie - pkt. 3 Zamawiający dopuszcza sporządzenie kosztorysu ofertowego - w wersji uproszczonej lub skróconej.

 

Pytanie pkt 4.Brak wymiarów elementów  więźby dachowej NT i G1

4. Odpowiedź na pytanie - pkt. 4.  Elementy z wiązarów deskowych są zilustrowane na rzucie dachu, przekrojach oraz widoków więźby dachowej. Przedmiar obejmuje powierzchnię dachu                                     z zaprojektowanych wiązarów deskowych systemowych np. MITEK i na tej podstawie należy wycenić konstrukcje dachu.

 


III zestaw:

Pytanie - pkt. 1.Poz. 29 przedmiaru i opis techniczny poz.4.1. jest: Kominy wolnostojące z cegieł pełnych wieloprzewodowe, przewód ½ x ½ cegły - brak na rzutach.

1. Odpowiedź na pytanie - pkt. 1.  2 kanały brakujące z 8 szt. kominów z bloków betonowych  z poz. nr 30 przedmiaru kosztorysu inwestorskiego ujęto w poz. 29 przedmiaru. Należy wycenić zgodnie jak w pozycji nr  29 przedmiaru kosztorysu inwestorskiego.

 

Pytanie - pkt 2. Poz. 30 przedmiaru i opis techniczny poz. 4.1.  jest: Kanały z pustaków wentylacyjne betonowe 25x25x22cm; 7,00*4+6,50*2 - wynika z tego, że jest 6 pionów wentylacyjnych, na rysunku jest 8 pionów wentylacyjnych.

2. Odpowiedź na pytanie - pkt. 2.  Brakujące w pozycji nr. 30, 2 kanały kominów z bloków betonowych ujęto w pozycji nr 29 przedmiaru kosztorysu inwestorskiego jako kominy wolnostojące , Należy wycenić zgodnie jak w pozycji nr. 30 przedmiaru kosztorysu inwestorskiego.

 

 

 

Roman Marciniak

Z-ca Wójta Gminy


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4171410 gościem