Dzisiaj jest wtorek, 15 czerwiec
Imieniny Wita i Jolanty

Wyjaśnienia do SIWZ

 

Wyjaśnienia do SIWZ do przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Remont dróg gminnych Przykona - Psary - Dąbrowa"

 

            Odpowiadając na zapytanie złożone przez Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w zadanie, Gmina Przykona wyjaśnia co następuje:

 

Pytanie nr 1:

Dotyczy § 5 projektu umowy. Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy ostateczne rozliczenie kontraktu ma charakter obmiarowy czy ryczałtowy?

Odpowiedź:

Obmiarowy.

 

Pytanie nr 2:

Dotyczy § 9 pkt 1 lit. b projektu umowy. Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie zapisu i określenie w jaki sposób fakt ewentualnej „nienależytej staranności przy wykonywaniu prac objętych umowa zostanie stwierdzony.

Odpowiedź:

Nie ma takiej potrzeby. Pojęcie należytej staranności oceniane będzie według treści dokumentacji projektowej i zasad sztuki budowlanej.

 

Pytanie nr 3:

Wykonawca prosi o wyjaśnienie, na jakich warunkach odbywać się będzie zatwierdzenie (akceptacja) i zapłata za ewentualne roboty dodatkowe/zamienne?

Odpowiedź:

Na podstawie odrębnej umowy według cen przyjętych przez oferenta do obliczania ceny oferty.


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4171114 gościem