Jesteś tutaj:   

Wyjaśnienia dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „ Budowa drogi gminnej Psary – Przykona „

 

RRG.271.8.2020                                                                             Przykona, dnia 27 listopada 2020 r.

 

 

                                                                               Zainteresowani Wykonawcy

 

Wyjaśnienia

dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„ Budowa drogi gminnej Psary – Przykona „

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) oraz w związku z zapytaniami złożonymi przez Wykonawców do przetargu nieograniczonego dla w/w zadania wyjaśniamy, co następuje :

 

Zapytanie 1:

  1. 1.  Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że w ramach zapisu SIWZ rozdział V pkt 3) „zdolności technicznej lub zawodowej:

     Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli:

     Wykonawca załączy wykaz co najmniej dwóch  robót o charakterze podobnym do objętych zamówieniem w tym jednej o wartości co najmniej 1 000 000,00zł wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z dowodami określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone– załącznik nr  8”

     Wykonawca może wykazać się doświadczeniem w zrealizowaniu co najmniej dwóch zadań w zakresie robót drogowych, w tym jednej o wartości co najmniej 1 000 000,00zł, które nie obejmują infrastruktury towarzyszącej, typu: np. branża elektryczna- oświetlenie, zabezpieczenie gazociągu.

2. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że do oferty należy dołączyć kosztorysy w wersji uproszczonej.

 

Odpowiedz:

   Ad 1. Jak wynika z zapytania dany Wykonawca nie dysponuje doświadczeniem w zakresie realizacji całości robót budowlanych objętych zamówieniem tj. brak mu doświadczenia w zakresie budowy oświetlenia ulicznego oraz wykonania zabezpieczenia gazociągu wysokiego ciśnienia.

         W zaistniałej sytuacji możliwe są 2 rozwiązania :

1) zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Jak więc z powyższego wynika, w zaistniałej sytuacji informacja dotycząca powołania się na doświadczenie (zasoby) innego/innych podmiotów powinna zostać zamieszczona w Oświadczeniu  stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ składanym wraz w ofertą. Natomiast zgodnie z art. 24aa ustawy PZP dowody potwierdzające te okoliczności wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć na wezwanie Zamawiającego.

2) zgodnie z art. 23 ustawy PZP  wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wówczas każdy podmiot składa swoje Oświadczenia stanowiące załącznik do oferty.

 

Ad 2.   Zgodnie z Rozdziałem X pkt. 1 SIWZ ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.  Do formularza ofertowego należy załączyćkosztorys ofertowy. Dopuszcza się złożenie kosztorysu ofertowego w wersji uproszczonej lub   szczegółowej.

 

 

Zapytanie 2:

Wykonawca wnosi zapytanie o następującej treści:

  1. SST 21 D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz placów i chodników podaje nieaktualne wymagania dla w/w prefabrykatów. Prosimy o po­twierdzenie że betonowe kostki brukowe dla dróg i ulic lokalnych oraz placów i chodników powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1338.
  2. SST 27 D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe podaje nieaktualne wymagania dla w/w prefabrykatów. Prosimy o potwierdzenie że betonowe obrzeża chodnikowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340.
  3.  SST 31 D-08.02.02 Chodnik z brukowej kostki betonowej podaje nieaktualne wymagania dla w/w prefabrykatów. Prosimy o potwierdzenie że betonowe przeznaczone na chodnik powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1338.
  4. SST D-08.02.01 Chodnik z płyt chodnikowych betonowych podaje nieaktualne wymagania dla w/w prefabrykatów. Prosimy o potwierdzenie że płyty chodnikowe betonowe przeznaczone na chodnik powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1339.

 

Odpowiedz:

 

Ad 1.  Gmina Przykona potwierdza , że betonowe kostki  dla dróg i ulic lokalnych  oraz placów i chodników mają spełniać wymagania aktualnej  normy PN- EN 1338

Ad 2 . Gmina Przykona potwierdza , że betonowe obrzeża chodnikowe  mają spełniać wymagania aktualnej  normy PN- EN 1340

Ad 3 . Gmina Przykona potwierdza , że betonowe kostki na  chodnik   mają spełniać wymagania aktualnej  normy PN- EN 1338

Ad 4 . Gmina Przykona potwierdza , że płyty betonowe przeznaczone na chodnik   mają spełniać wymagania aktualnej  normy PN- EN 1339

 

W opinii Zamawiającego powyższe wyjaśnienia nie wymagają zmiany SIWZ, jak również nie zachodzi przesłanka zastosowania dyspozycji art. 12a ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – nakazującej przedłużenie terminu składania ofert.

 

Zamawiający powyższe wyjaśnienia zamieścił również w Biuletynie Informacji Publicznej www.przykona.pl/przykona/bip.html.

 

Wójt Gminy Przykona

 

Mirosław Broniszewski