Jesteś tutaj:   

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

RRG.7013.14.2020

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

,,Wykaszanie poboczy dróg na terenie Gminy Przykona”

  1.  Wartość zamówienia oszacowano na podstawie usług przewidzianych  do zrealizowania w tym przedmiocie w 2019 r. na kwotę netto 50 000,00 zł.
  2. W dniu 24 kwietnia 2020 r. zamieszczono na stronie internetowej www.przykona.pl informację  o zamiarze udzielenia zamówienia (zapytanie ofertowe).
  3. W terminie do dnia 08 maja 2020 r., godz. 1200 wpłynęły w formie pisemnej poniższe oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Wykaszanie poboczy zł/m2

1.

Spółdzielczy Zakład Usługowy w Przykonie

Ul. Turkowska 7, 62-731 Przykona

0,08

2.

Firma Damian Kronowski,

Młodojewo 85, 62-400 Słupca

0,09

3.

AGRIAR Eryk Szklarek

Zastawie 3, 62-400 Słupca

0,10

4.

PHU POLTER Sławomir Piguła

Grądy 8, 62-610 Sompolno

0,12

5.

KRAM-ECO Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3, 62-100 Wągrowiec

0,16

 

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami: A  - cena = 100%

  1. W wyniku przeprowadzonej procedury przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: 

Spółdzielczemu Zakładowi Usługowemu w Przykonie, ul. Turkowska 7, 62-731 Przykona

- cena złożonej oferty brutto: wykaszanie poboczy dróg 0,08 zł/m2.

  1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: oferta o najniższej cenie.
  2. Postępowanie prowadził Tomasz Rosiak

                                                                                           Zatwierdzam / nie zatwierdzam

            11 maja 2020 r Tomasz Rosiak                             11 maja 2020 r Roman Marciniak                              

 (data i podpis pracownika merytorycznego)                                     (data i podpis Kierownika zamawiającego)