Dzisiaj jest wtorek, 22 czerwiec
Imieniny Pauliny i Flawiusza

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Przykona: Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych zwanym dalej mikrobusem 9 miejscowym przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich
Numer ogłoszenia: 368364 - 2014; data zamieszczenia: 06.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przykona , ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, woj. wielkopolskie, tel. 063 2791010, faks 063 2791022.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przykona.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych zwanym dalej mikrobusem 9 miejscowym przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych zwanym dalej mikrobusem 9 miejscowym przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Samochód musi być fabrycznie nowy 1. Wymagania techniczne: 1) rok produkcji 2014 lub 2015; 2) pojemność silnika - od 1,9 l do 2,0 l z turbo doładowaniem; 3) moc silnika - od 130 KM do 150 KM; 4) rodzaj paliwa - diesel; 5) typ nadwozia - bus 9-cio osobowy; 6) wymiary samochodu: długość całkowita od 5000 do 5500mm; 7) wymiary rozstawu osi kół: od 3300 do 3400 mm 8) napęd na koła przednie 9) norma spalin Euro 5, filtr cząstek stałych 10) kolor - srebrny metaliczny, 11) boczne drzwi przesuwne, tylne drzwi skrzydełkowe z wycieraczkami 12) niezależne zawieszenie przód i tył 2. Minimalne wymogi bezpieczeństwa: 1) ABS , ESP, ASR 2) Poduszki bezpieczeństwa powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera 3) Pasy bezpieczeństwa: 4) Dodatkowe światło stopu. 3. Wymagane minimalne wyposażenie: 1) klimatyzacja automatyczna trzystrefowa z elektroniczną regulacją i z dodatkowym sterowaniem w przestrzeni pasażerskiej z nawiewami w podsufitce; 2) manualna skrzynia 6-biegowa 3) elektrycznie regulowane i składane lusterka boczne; 4) elektrycznie otwierane szyby - w drzwiach przednich ; 5) autoalarm antywłamaniowy ; 6) zderzaki w kolorze nadwozia; 7) przednie światła przeciwmgielne 8) podgrzewanie tylnej szyby 9) zamek centralny 10) fabryczna instalacja radiowa z odtwarzaczem CD; oraz instalacja z głośnikami 11) kierownica wielofunkcyjna 12) kolor tapicerki - kolor w tonacji szarości lub czarny; 13) fotel kierowcy z regulacją wysokości; 14) czujniki parkowania w przednim i tylnym zderzaku 15) koło zapasowe pełnowymiarowe; 16) tylne drzwi skrzydełkowe z oknami i wycieraczkami, 17) lampki do czytania w przestrzeni pasażerskiej umieszczone w podsufitce 18) okna w przestrzeni pasażerskiej przyciemniane 19) układ siedzeń: trzy rzędy po trzy miejsca siedzące ( w pierwszym rzędzie kierowca plus dwa miejsca ) 20) komfortowe wyłożenie ścian bocznych i dachu przestrzeni pasażerskiej 21) oświetlenie stopni wejściowych i przestrzeni bagażowej, 22) drugi komplet kół 4. Wymagana minimalna gwarancja producenta: Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum: - 24 miesięcznej gwarancji ogólnej na samochód wraz z wyposażeniem; - 36 miesięcznej gwarancji na powłoki lakiernicze; - 144 miesięcznej gwarancji na perforację elementów nadwozia; licząc od daty podpisania protokołu przyjęcia - przekazania; 5. Wymagane wyposażenie: o wykładzina antypoślizgowa; o demontowalne najazdy aluminiowe do wprowadzania wózków inwalidzkich o 1 x mocowanie do wózka za pomocą specjalnych pasów (1 komplet pasów dla 1 wózka inwalidzkiego); o pas szelkowy typu Y; o pojemnik do przewozu w/w pasów; 6. Inne postanowienia: 1) Przekazanie samochodu Zamawiającemu odbędzie się w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Przykona, ul.Szkolna.7. 2) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie ofertowej koszt dostawy samochodu do miejsca jego odbioru wskazanego w pkt 1. 3) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie ofertowej koszt oznakowania samochodu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz wymaganiami PFRON. 4) Wraz z przekazaniem samochodu, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: a) wyciąg z aktualnego świadectwa homologacji europejskiej uzyskanego dla oferowanego pojazdu samochodowego, przedmiotu jego wyposażenia lub części, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.), a także warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003r. poz. 262 ze zm) 5) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno - eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 ustawy Pzp.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.52.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.02.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli będzie to wynikać w sposób jednoznaczny z treści w/w oświadczeń lub dokumentów.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli będzie to wynikać w sposób jednoznaczny z treści w/w oświadczeń lub dokumentów.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli będzie to wynikać w sposób jednoznaczny z treści w/w oświadczeń lub dokumentów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
  6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
  i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
  16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo/upoważnienie dla osoby uprawnionej do podpisania oferty w przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika ze stosownego dokumentu, w szczególności z odpisu z właściwego rejestru.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Wielkość zużycia energii - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy: 1. Termin realizacji przedmiotu umowy (przekazania samochodu) może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, tzw. siły wyższej. 2. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności i podjęcia wszelkich działań w normalnym zakresie, nie mogą być przez Strony przewidziane oraz którym Strony nie mogą zapobiec, bądź się im przeciwstawić w sposób skuteczny. 3. Wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy z powodu okoliczności określonych w ust. 1 wymaga aneksu do umowy przedłużającego okres realizacji umowy o czas wstrzymania dostawy. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy powstałych na wskutek siły wyższej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przykona.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona - punkt informacji..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu
ze środków Unii Europejskiej:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

       Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 33,

       w dniu 19 listopada 2014r.         o godz. 10:15.

 

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

 Jan Kończak                        -   Urząd Gminy Przykona, pokój nr 15, tel. 0 63 279 10 23

 Krystyna Kuźnicka               -  Urząd Gminy Przykona, pokój nr 16, tel. 0 63 279 10 24

 

Do pobrania:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4190778 gościem