Dzisiaj jest wtorek, 22 czerwiec
Imieniny Pauliny i Flawiusza

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUPrzykona: Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych położonych na terenie gminy Przykona oraz zorganizowanie i
prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.


Numer ogłoszenia: 214506 - 2013; data zamieszczenia: 04.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA
I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przykona , ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, woj.
wielkopolskie, tel. 063 2791010, faks 063 2791022.

 • Adres
  strony internetowej zamawiającego:

  www.przykona.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA
II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez
zamawiającego:
Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
położonych na terenie gminy Przykona oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz
wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy
Przykona oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych. Czas trwania zamówienia Rozpoczęcie: od 1.07.2013r. Zakończenie:
30.06.2014r. Gmina Przykona jest gminą wiejską. Powierzchnia gminy wynosi
11.093 ha. Liczba ludności wg stanu na dzień 4 czerwca 2013r. wynosi - 4405
osób zamieszkałych głównie w budynkach jednorodzinnych i w zabudowie zagrodowej.
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych powinno odbywać się w sposób zapewniający osiągnięcie
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 1)Usługa
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
z terenu gminy Przykona obejmuje: a)odbieranie odpadów komunalnych wymienionych
w tabeli 1 od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych zgodnie z bazami nieruchomości udostępnionymi Wykonawcy Tabela
4 Szacunkowa liczba i rodzaj pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych na
terenie gminy Pojemność pojemnika Liczba pojemników dla nieruchomości
zamieszkałych Liczba pojemników dla nieruchomości niezamieszkałych 120 l 600 75
240 l 950 15 1100 l 0 25 7000 l 0 5 b)zagospodarowanie odpadów wymienionych w
tabeli 1 i w tabeli 2 w sposób zgodny z hierarchią postępowania z odpadami.
c)opróżnianie ok.50 koszy ulicznych o pojemności 30-50 litrów oraz 8 koszy
siatkowych o pojemności 80-100 litrów ustawionych na terenach rekreacyjnych
położonych w miejscowości Zimotki. 2) Zorganizowanie i prowadzenie Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który musi być zlokalizowany
na terenie gminy Przykona, w miejscu ogólnodostępnym. Wyposażenie PSZOK-u w urządzenia
niezbędne do zbierania odpadów wskazanych w Tabeli 2 zapewnia przedsiębiorca.
Punkt powinien być czynny co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach od 10.00 do
18.00, w tym w sobotę. Punkt powinien umożliwiać nieodpłatne dla mieszkańców (w
ramach opłaty za gospodarowanie odpadami) oddanie odpadów na miejscu. Gmina
wskaże miejsce lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Wykonawca zobowiązany jest przy sporządzaniu oferty do uwzględnienia danych
zawartych w Tabelach, a także do oszacowania strumienia odpadów z
uwzględnieniem danych zawartych w tabelach, prognozy strumienia odpadów
komunalnych dla terenów wiejskich zawartej w Planie Gospodarki Odpadami dla
Województwa Wielkopolskiego oraz prawem miejscowym obowiązującym na terenie
gminy Przykona. Zaleca się aby wykonawca zgromadził wszystkie informacje, które
mogą być konieczne do przygotowania oferty. 2.3. Sposób i częstotliwość odbioru
odpadów 1)Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych: a)w
sposób ciągły, nie zakłócający spoczynku nocnego, b)w terminach wynikających z
przyjętego harmonogramu odbioru, c)pojazdami przystosowanymi do odbierania
poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie odpadów.
2)Wykonawca zobowiązany jest do odebrania odpadów komunalnych określonych w
Tabeli 1 wytworzonych na terenie wszystkich nieruchomości, zgromadzonych w
pojemnikach oraz workach z częstotliwością jeden raz w miesiącu. Opróżnianie
koszy ulicznych, przystankowych, koszy ustawionych w innych miejscach
publicznych, następuje po ich zapełnieniu, jednak nie rzadziej niż dwa razy w
miesiącu. Opróżnianie koszy ustawionych na terenach rekreacyjnych nad
Zbiornikiem wodnym Przykona następuje po ich zapełnieniu, jednak nie rzadziej
niż dwa razy w miesiącu, za wyjątkiem okresu letniego (lipiec-sierpień) kiedy
to odbiór powinien następować dwa razy w tygodniu. Wymaga się, aby Wykonawca
zapewnił odbieranie odpadów w sposób określony w uchwale Nr 0007.181.2012 Rady
Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów (
http://www.przykona.pl/srodowisko/akty-prawne.html?pid=6076 ). 3)W przypadku,
gdy odpady nie są gromadzone w pojemnikach, workach odpowiadających wymaganiom
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przykona, Wykonawca
obowiązany jest do ich odebrania oraz poinformowania Zamawiającego o
nieruchomości, na której odpady nie są gromadzone w sposób odpowiadający wymaganiom
Regulaminu. 4)Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Harmonogramu odbierania
odpadów, z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów odpadów. 5)Pierwszy
harmonogram obejmujący okres od dnia 1 lipca 2013 do dnia 31 grudnia 2013r.
powinien zostać opracowany i przedłożony Zamawiającemu w dniu podpisania Umowy.
Kolejne harmonogramy powinny obejmować rok kalendarzowy tj. rok 2014. Wykonawca
przekaże Harmonogram Zamawiającemu w terminie co najmniej 30 dni przed
początkiem roku kalendarzowego. 6)Harmonogram co do treści i formy wymaga
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Po zatwierdzeniu Wykonawca dostarczy po
jednym egzemplarzu harmonogramu w formie papierowej dla każdej nieruchomości
położonej na terenie gminy. 7)Wykonawcę obowiązuje: a)zakaz mieszania
selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi
odbieranymi z terenu nieruchomości, b)zabezpieczenie przewożonych odpadów przed
wysypywanie w trakcie transportu; w przypadku wysypania Wykonawca zobowiązany
jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania;
8)Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagań określonych w Rozporządzeniu
Ministra Środowiska wydanym na postawie art. 9d ust. 2 ustawy o utrzymaniu
porządku i czystości w gminach w zakresie: a)posiadania wyposażenia
umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego; b)utrzymania
odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, c)spełnienia wymagań technicznych
dotyczących wyposażenia pojazdów, d)zapewnienia odpowiedniego usytuowania i
wyposażenia bazy magazynowo-transportowej. 9)Wymagane ilości i rodzaje
pojazdów: a)co najmniej 3 pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych
odpadów komunalnych, b)co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania
selektywnie zebranych odpadów komunalnych, c)co najmniej jeden pojazd do
odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, tzw. hakowiec. 1)Wykonawca jest
zobowiązany do: a)Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnych
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wynikających z wojewódzkiego
planu gospodarki odpadami komunalnymi, tj. Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Koninie. b)Przekazywania odebranych od
właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz
odpadów zebranych w PSZOK-u do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami lub samodzielnego zagospodarowania
odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, c)Prowadzenia kart ewidencji
odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2)Wykonawca jest zobowiązany do
prowadzenia działań mających na celu osiągnięcie wymaganych poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku, a także ograniczania
składowania odpadów zielonych ulegających biodegradacji, w szczególności przez:
a)umożliwienie właścicielom nieruchomości wynajmu, dzierżawy lub innej formy
dysponowania pojemnikami do zbierania odpadów komunalnych, jeżeli zgłoszą oni
taką potrzebę na podstawie odrębnych umów (bez ponoszenia kosztów przez
Zamawiającego); Zamawiający nie przekaże wykazu właścicieli nieruchomości celem
zawarcia przez Wykonawcę umów cywilnych na w/w usługi; b)dostarczanie
właścicielom nieruchomości worków o pojemności 120l odpowiednio wytrzymałych i
odpowiednio oznakowanych na odpady komunalne zbierane selektywnie: w ilości
szacunkowej 1650 sztuk worków koloru BIAŁEGO z przeznaczeniem na opakowania
szklane na 1 miesiąc oraz 1650 sztuk/1 miesiąc worków koloru ŻÓŁTEGO z
przeznaczeniem na odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz opakowania
wielomateriałowe. 2.5. Obowiązki sprawozdawcze 1)Podmiot odbierający odpady
komunalne zobowiązany jest do prowadzenia sprawozdawczości zgodnie z art. 9n
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2)Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu
informacji o niezgodnym z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Przykona gromadzeniu odpadów, w szczególności ich mieszaniu lub
przygotowaniu do odbierania w niewłaściwych pojemnikach. Informacja powinna
zawierać w szczególności: a)adres nieruchomości na której odpady gromadzone są
w sposób niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Przykona, b)zdjęcia w postaci cyfrowej dowodzące, że odpady gromadzone są
w sposób niewłaściwy; zdjęcia muszą zostać wykonane w taki sposób, aby nie
budząc wątpliwości pozwalały na przypisanie pojemników, w tym worków do
konkretnej nieruchomości..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA
III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście
tysięcy 00/100) 2.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach
przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach
bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada
2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst
jednolity: Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275 ze zmianami).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.
  3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania, to znaczy: a)posiadania wpisu do rejestru
działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b i następne ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego
przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; 2)posiadania
aktualnego zezwolenia na transport odpadów,

 • III.3.2)
  Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o  Oświadczenie wykonawcy o wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług (minimum dwie) o charakterze odpowiadającym
przedmiotowi zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

 • III.3.3)
  Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o  Wymagane ilości i rodzaje pojazdów: a)co najmniej 3 pojazdy przystosowane do odbierania
zmieszanych odpadów komunalnych, b)co najmniej 2 pojazdy przystosowane do
odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, c)co najmniej jeden
pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, tzw. hakowiec.

 • III.3.4)
  Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o  Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania
czynności będących przedmiotem zamówienia.

 • III.3.5)
  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o  Posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE
MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
       jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności
       koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
       wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat
       przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
       udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
       krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
       wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
       wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
       należycie;

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
       usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją
       o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
       wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
       uprawnień;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że
       wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
       działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
       wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
       przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
       zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
       organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
       składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
       zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
       Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie
       zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
       potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
       rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
       decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
       upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
       postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
       na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
       zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
       wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
       wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
       dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
       ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
       zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
       rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
       decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
       upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
       postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
       wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
       dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
       składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej
grupy kapitałowej

   
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
       dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo
       informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA
IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie
warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń umowy w następującym zakresie: a) zmiany
wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT; b)zmiany
w zakresie sposobu realizacji umowy w przypadku zmiany przepisów prawa,
wpływających na sposób realizacji umowy, w tym zmiany przepisów prawa lokalnego
(np. regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie);

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
www.przykona.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Przykona ul.Szkolna 7 62-731 Przykona.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu lub ofert:

12.06.2013 godzina 10:00, miejsce:
Urząd Gminy Przykona ul.Szkolna 7 62-731 Przykona punkt informacji.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego
terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o
udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

MIEJSCE I TERMIN
OTWARCIA OFERT

 Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731
Przykona, pokój nr 33,

 w dniu 12 czerwca 2013r.         o godz. 10:15.

OSOBY UPRAWNIONE DO
KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Jan Kończak                     -  Urząd Gminy Przykona, pokój nr 17, tel. 0 63 279 10 23

Krystyna Kuźnicka            -  Urząd Gminy Przykona, pokój nr 17, tel. 0 63 279 10 24

Jolanta   Chrostek             -  Urząd Gminy Przykona, pokój nr 17, tel. 0 63 279 10 24
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówieniaDo pobrania: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -(*.doc 330kB)


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4190728 gościem