Dzisiaj jest wtorek, 22 czerwiec
Imieniny Pauliny i Flawiusza

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Ogłoszenie nr 500075329-N-2017 z dnia 14-12-2017 r.

Przykona: Świadczenie usługi oświetlenia ulic i dróg oraz innych terenów otwartych na terenie gminy Przykona

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie


Informacje dodatkowe:  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przykona, Krajowy numer identyfikacyjny 31101951000000, ul. ul. Szkolna  7, 62731   Przykona, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 791 010, e-mail przykona@przykona.pl, faks 632 791 022. 
Adres strony internetowej (url): www.przykona.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Świadczenie usługi oświetlenia ulic i dróg oraz innych terenów otwartych na terenie gminy Przykona 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

 

II.2) Rodzaj zamówienia 

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych: 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa oświetlenia ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych znajdujących się w obrębie administracyjnym Gminy Przykona za pomocą infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy.

II.5) Główny Kod CPV: 50232100-1 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 406829.30 
Waluta: 
pln

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna 
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust.1 pkt 1 lit.a ustawy Pzp. 
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami: 
Wykonawca - Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 71A posiada sieć oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Przykona i jako jedyny jest w stanie świadczyć usługę oświetlenia ulic i dróg oraz innych otwartych terenóe publicznych znajdujących się w obrębie administracyjnym Gminy Przykona.

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA: 

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o ,  ,  ul. Wrocławska 71 A,  62-800,  Kalisz,  kraj/woj. wielkopolskie NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA: 

 

 

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4190717 gościem