Dzisiaj jest sobota, 19 czerwiec
Imieniny Gerwazego i Protazego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na zadanie pn.:

   Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsin

z wyposażeniem.

1.      GMINA  PRZYKONA, ul. Szkolna 7,  62-731 Przykona

      tel. 0-63/2791010,  fax. 0-63/2791022

2.      ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      http://www.przykona.pl/

SIWZ można uzyskać również na wniosek Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego
- Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 16 lub drogą pocztową.

3.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego postępowania jest przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsin

z wyposażeniem

Zakres robót:

- wymiana pokrycia na dachu dwuspadowym z płyt azbestowo-cementowych falistych na blachę dachówko podobną (z przedłużeniem krokwi), prace związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy przeprowadzić zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r., w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego ubytkowania

i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm.), natomiast utylizację należy udokumentować kartą przekazania odpadów uprawnionemu podmiotowi.

- ocieplenie stropodachów płytami styropianowymi EPS 200 036 dwustronnie oklejanymi papą podkładową wraz z pokryciem warstwa papy asfaltowej termozgrzewalnej wierzchniego krycia,

- montaż systemu odwodnienia dachu budynku,

- przebudowa komina ponad dachem (z cegły klinkierowej),

- wymiana istniejącego sufitu podwieszanego na sufit z płyt gipsowo-kartonowych na metalowym ruszcie systemowym,

- wymiana drewnianej podłogi na sali,

- wykonanie lamperii na ścianie sali świetlicy z trudno zapalnej okładziny boazeryjnej drewnopodobnej tzw. MDF,

- usprawnienie istniejącej wentylacji,

- malowanie ścian wewnętrznych,

- remont okładziny schodów zewnętrznych (obłożenie płytkami mrozoodpornymi),.

- kolorystyka elewacji,

- Inne roboty (np. wymiana instalacji elektrycznej pod sufitem podwieszanym, montaż nawiewników w oknach, wymiana 5 szt. drzwi wewnętrznych, likwidacja metalowych krat w oknach).

Projektowana przebudowa nie wprowadza żadnych zmian konstrukcyjnych.

- wyposażenie sali zgodnie z załączonym opisem stanowiącym załącznik do SIWZ :

Dodatkowe wyjaśnienia do wykazu wyposażenia:

do poz.1* Stoły składane na ramie metalowej malowanej, lakierowanej kolor ramy alu szary z wewnętrznym wzmocnieniem z blatem melaminowanym w kolorze buku, z możliwością składowania w stosie;

do poz.2* Krzesła tapicerowane o siedlisku oraz oparciu tapicerowanym z uchwytem w oparciu ułatwiającym przesuwanie, kolor tapicerki - do uzgodnienia z zamawiającym, konstrukcja alu szary z możliwością sztaplowania, bez oparć bocznych, szerokość 49,5cm i wysokość minimum 83 cm.

 

Główny przedmiot:   CPV   45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych

4.      INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

5.      TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

       do 7 grudnia 2012r.

      6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

 • a) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

   prawa  nakładają obowiązek ich posiadania;

-  posiadania wiedzy i doświadczenia;

-  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonania 

   zamówienia;

-  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 • b) zapewnią przynajmniej 3 letni okres gwarancji na wykonane zamówienie.
 • c) wykonają zamówienie w terminie do 7 grudnia 2012r.
 • d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 w/w ustawy
 • e) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 w/w ustawy
 • f) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności
 • g) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • h) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia
 • i) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • j) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

 

7.  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

8. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

cena 100 %

 

10.              MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, punkt informacji,

do dnia 8 sierpnia 2012r.     do godz. 10:00.

11.      MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

 • Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 33,

      w dniu 8 sierpnia 2012r.         o godz. 10:15.

12.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

13.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.   Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

15.  Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

16.  Zamawiający nie  przewiduje możliwości  zamówień uzupełniających.

17.  Ogłoszenie o niniejszym przetargu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych

       pod Nr  266584 - 2012 z dnia24.07.2012r.

18.   OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Jan Kończak              - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 15, tel. 0 63 279 10 23

Krystyna Kuźnicka   - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 16, tel. 0 63 279 10 24

 

Do pobrania:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacha techniczna - 7 MB (*.zip)

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4182153 gościem