Dzisiaj jest wtorek, 03 sierpień
Imieniny Lidii i Augusta

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

na zadanie pn.: REMONT DRÓG NA TERENIE GMINY PRZYKONA.

 

 

1.       GMINA  PRZYKONA, ul. Szkolna 7,  62-731 Przykona

      tel. 0-63/2791010,  fax. 0-63/2791022

 

2.       ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      www.przykona.pl

SIWZ można uzyskać również na wniosek Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego
- Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 16 lub drogą pocztową.

 

3.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Zakres zamówienia obejmuje roboty remontowe dróg na terenie Gminy Przykona.

1 Remont dróg o nawierzchni gruntowej - dowóz pospółki z wbudowaniem
i profilowaniem korony drogi  -  zł/m³                        

2 Remont cząstkowy dróg o nawierzchni asfaltowej - zł/m2

   - remont należy wykonać z masy mineralno - asfaltowej na gorąco;    

§    masa mineralno - asfaltowa powinna być wykonana w wytwórni mas  bitumicznych
   i dostarczona do miejsca wbudowania w termosach lub wykonana w recyklerze;

§    krawędzie łaty winny być przycięte i posmarowane emulsją;

§    cała powierzchnia łaty przed położeniem masy mineralno- asfaltowej winna być

    oczyszczona,  osuszona i skropiona emulsją;

§    zagęszczenie masy powinno odbywać się warstwami o grubości max 4 cm;

Materiały i niezbędne urządzenia do remontu dróg zapewnia Wykonawca.

 

II.   Przewidywana wartość przedmiotu zamówienia netto: 65 000,00 zł +VAT

III. Forma płatności - przelewem w ciągu 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego zrealizowanej faktury.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Przedmiot Zamówienia: 45.23.31.42-6  -  Roboty w zakresie naprawy dróg.

4.       INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.       TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

        do 30 listopada 2012r.

 

 6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

-  posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają

   obowiązek ich posiadania;

-  posiadają wiedzę i doświadczenie;

-  dysponują odpowiedni potencjał techniczny oraz osoby zdolne do  wykonania zamówienia;

-  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia;

a) wykonają zamówienie w terminie do 30 listopada 2012r.

b) spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 w/w ustawy

d) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44  w/w ustawy

e) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

Sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg złożonych oświadczeń
 i dokumentów.

 

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU:

1.Wypełniony formularz ofertowy wg załączonego druku   

2. Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust.1 w/w ustawy            

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda, następujących dokumentów:

 

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie  do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

3. Oświadczenie zgodnie z art. 24  ust. 2 w/w ustawy  

4. Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust.1 w/w ustawy

W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda, następujących dokumentów:

a)    wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartościom robotom stanowiącym przedmiot zamówienia w ilości minimum 5 (pięć) usług
z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów (referencje) potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie 

b)   wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu

c)    wykazu zakresu zamówienia którego wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcy

W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż  30 000 PLN.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do składania oferty.

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44  w/w ustawy

6. Oświadczenie, iż w stosunku do wykonawcy nie toczy się postępowanie upadłościowe, ani też nie została ogłoszona upadłość

7. Zatwierdzony  projekt umowy.

8. Oferta cenowa

 

8. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium.

9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

cena 100 %

10.               MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, punkt informacji,

do dnia 19 marca 2012r.     do godz. 10:00.

 

11.      MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

      Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 33,

      w dniu 19 marca 2012r.         o godz. 10:15.

 

12.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

13.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.   Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

15.  Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

16.  Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

17. Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod nr 63910 - 2012 z dnia 02.03.2012r.

18.   OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Jan Kończak                      - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 15, tel. 0 63 279 10 23

Krystyna Kuźnicka           - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 17, tel. 0 63 279 10 24

 

 

 Do pobrania:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4289039 gościem