Dzisiaj jest wtorek, 22 czerwiec
Imieniny Pauliny i Flawiusza

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Przykona: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych położonych na terenie gminy Przykona oraz zorganizowanie i
prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.


Numer ogłoszenia: 178888 - 2013; data zamieszczenia: 07.05.2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przykona , ul. Szkolna 7,
62-731 Przykona, woj. wielkopolskie, tel. 063 2791010, faks 063 2791022.

 • Adres
  strony internetowej zamawiającego:

  www.przykona.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez
zamawiającego:
Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych położonych na terenie gminy Przykona oraz zorganizowanie i
prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu
zamówienia:

1)Przedmiotem zamówienia jest sługa odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Przykona obejmuje:
a)odbieranie odpadów komunalnych wymienionych w tabeli 1 od wszystkich
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zgodnie z bazami
nieruchomości udostępnionymi Wykonawcy b)zagospodarowanie odpadów wymienionych
w tabeli 1 i w tabeli 2 w sposób zgodny z hierarchią postępowania z odpadami.
c)opróżnianie ok.50 koszy ulicznych o pojemności 30-50 litrów oraz 8 koszy
siatkowych o pojemności 80-100 litrów ustawionych na terenach rekreacyjnych
położonych w miejscowości Zimotki. 2) Zorganizowanie i prowadzenie Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który musi być zlokalizowany
na terenie gminy Przykona, w miejscu ogólnodostępnym. Wyposażenie PSZOK-u w
urządzenia niezbędne do zbierania odpadów wskazanych w Tabeli 2 zapewnia
przedsiębiorca. Punkt powinien być czynny co najmniej 2 razy w tygodniu w
godzinach od 10.00 do 18.00, w tym w sobotę. Gmina wskaże miejsce lokalizacji
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wykonawca zobowiązany jest przy
sporządzaniu oferty do uwzględnienia danych zawartych w Tabelach, a także do
oszacowania wzrostu ilości odbieranych odpadów w trakcie trwania umowy. Zaleca
się aby wykonawca zgromadził wszystkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty. Sposób i częstotliwość odbioru odpadów 1)Wykonawca jest
zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych: a)w sposób ciągły, nie zakłócający
spoczynku nocnego, b)w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu
odbioru, c)pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji
odpadów, w sposób wykluczający mieszanie odpadów. 2)Wykonawca zobowiązany jest
do odebrania odpadów komunalnych określonych w Tabeli 1 wytworzonych na terenie
wszystkich nieruchomości, zgromadzonych w pojemnikach oraz workach z
częstotliwością jeden raz w miesiącu. Opróżnianie koszy ulicznych,
przystankowych, koszy ustawionych w innych miejscach publicznych, następuje po
ich zapełnieniu, jednak nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. Opróżnianie koszy
ustawionych na terenach rekreacyjnych nad Zbiornikiem wodnym Przykona następuje
po ich zapełnieniu, jednak nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, za wyjątkiem
okresu letniego (lipiec-sierpień) kiedy to odbiór powinien następować dwa razy
w tygodniu. Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił odbieranie odpadów w sposób
określony w uchwale Nr 0007.181.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia
2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
(http://www.przykona.pl/srodowisko/akty-prawne.html?pid=6076).

3)W przypadku, gdy odpady nie są
gromadzone w pojemnikach, workach odpowiadających wymaganiom Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przykona, Wykonawca obowiązany
jest do ich odebrania oraz poinformowania Zamawiającego o nieruchomości, na
której odpady nie są gromadzone w sposób odpowiadający wymaganiom Regulaminu.
4)Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Harmonogramu odbierania odpadów, z
uwzględnieniem poszczególnych rodzajów odpadów. 5)Pierwszy harmonogram
obejmujący okres od dnia 1 lipca 2013 do dnia 31 grudnia 2013r. powinien zostać
opracowany i przedłożony Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia podpisania
Umowy. Kolejne harmonogramy powinny obejmować rok kalendarzowy tj. rok 2014.
Wykonawca przekaże Harmonogram Zamawiającemu w terminie co najmniej 30 dni
przed początkiem roku kalendarzowego. 6)Harmonogram co do treści i formy wymaga
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Po zatwierdzeniu Wykonawca dostarczy po
jednym egzemplarzu harmonogramu w formie papierowej dla każdej nieruchomości
położonej na terenie gminy. 7)Wykonawcę obowiązuje: a)zakaz mieszania
selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi
odbieranymi z terenu nieruchomości, b)zabezpieczenie przewożonych odpadów przed
wysypywanie w trakcie transportu; w przypadku wysypania Wykonawca zobowiązany
jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania;
8)Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagań określonych w Rozporządzeniu
Ministra Środowiska wydanym na postawie art. 9d ust. 2 ustawy o utrzymaniu
porządku i czystości w gminach w zakresie: a)posiadania wyposażenia
umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego; b)utrzymania
odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, c)spełnienia wymagań technicznych
dotyczących wyposażenia pojazdów, d)zapewnienia odpowiedniego usytuowania i
wyposażenia bazy magazynowo-transportowej. 9)Wymagane ilości i rodzaje
pojazdów: a)co najmniej 3 pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych
odpadów komunalnych, w tym 1 pojazd dostosowany do odbierania odpadów z terenu
posesji, do których prowadzą drogi gruntowe. Za przejezdność drogi odpowiada
właściciel drogi. b)co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie
zebranych odpadów komunalnych, c)co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów
bez funkcji kompaktującej, tzw. hakowiec. Zagospodarowanie odpadów 1)Wykonawca
jest zobowiązany do: a)przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnych
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wynikających z wojewódzkiego
planu gospodarki odpadami komunalnymi, tj. Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Koninie. b)Przekazywania odebranych od
właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz
odpadów zebranych w PSZOK-u do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami lub samodzielnego zagospodarowania
odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, c)Prowadzenia kart ewidencji
odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2)Wykonawca jest zobowiązany do
prowadzenia działań mających na celu osiągnięcie wymaganych poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku, a także ograniczania
składowania odpadów zielonych ulegających biodegradacji, w szczególności przez:
a)umożliwienie właścicielom nieruchomości wynajmu, dzierżawy lub innej formy
dysponowania pojemnikami do zbierania odpadów komunalnych, jeżeli zgłoszą oni
taką potrzebę na podstawie odrębnych umów (bez ponoszenia kosztów przez
Zamawiającego); Zamawiający nie przekaże wykazu właścicieli nieruchomości celem
zawarcia przez Wykonawcę umów cywilnych na w/w usługi; b)dostarczanie
właścicielom nieruchomości worków o pojemności 120l odpowiednio wytrzymałych i
odpowiednio oznakowanych na odpady komunalne zbierane selektywnie: w ilości
szacunkowej 1650 sztuk worków koloru BIAŁEGO z przeznaczeniem na opakowania
szklane na 1 miesiąc oraz 1650 sztuk/1 miesiąc worków koloru ŻÓŁTEGO z
przeznaczeniem na odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz
opakowania wielomateriałowe. Obowiązki sprawozdawcze 1)Podmiot odbierający
odpady komunalne zobowiązany jest do prowadzenia sprawozdawczości zgodnie z
art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach. 2)Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania
Zamawiającemu informacji o niezgodnym z Regulaminem utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Przykona gromadzeniu odpadów, w szczególności ich
mieszaniu lub przygotowaniu do odbierania w niewłaściwych pojemnikach.
Informacja powinna zawierać w szczególności: a)adres nieruchomości na której
odpady gromadzone są w sposób niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Przykona, b)zdjęcia w postaci cyfrowej dowodzące, że
odpady gromadzone są w sposób niewłaściwy; zdjęcia muszą zostać wykonane w taki
sposób, aby nie budząc wątpliwości pozwalały na przypisanie pojemników, w tym
worków do konkretnej nieruchomości.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień
(CPV):
90.50.00.00-2,
90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie
oferty częściowej:
nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie
oferty wariantowej:

nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB
TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE
PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium w wysokości

15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy 00/100) 2.Wykonawca może wnieść
wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych,
5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz.U. Nrz 2007 Nr 42, poz. 275 ze
zmianami).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.
  3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tego warunku

o  Posiadają uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania, to znaczy: a)posiadania wpisu do rejestru działalności
regulowanej, o której mowa w art. 9b i następne ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez właściwy
organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; b)posiadania zezwolenia na
transport odpadów, o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o
odpadach lub na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach, w zakresie
objętym przedmiotem zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony również w
przypadku, gdy wykonawca posiada zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie
odpadów we wskazanym zakresie i na podstawie art. 32 ustawy o odpadach z dnia
27.4.2001r. jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport
odpadów

 • III.3.2)
  Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tego warunku

o  Oświadczenie wykonawcy o wykonanych, a
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
usług (minimum dwie) o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie

 • III.3.3)
  Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tego warunku

o  Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym: Wymagane ilości i rodzaje pojazdów:

a)co najmniej 3 pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
w tym 1 pojazd dostosowany do odbierania odpadów z terenu posesji, do których
prowadzą drogi gruntowe. Za przejezdność drogi odpowiada właściciel drogi.

b)co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów
komunalnych,

c)co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji
kompaktującej, tzw. hakowiec.

 • III.3.4)
  Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tego warunkuo  Oświadczenie
Wykonawcy, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania
czynności będących przedmiotem zamówienia

 • III.3.5)
  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tego warunku

o  Jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000 PLN - Zamawiający
będzie żądał aktualnego dokumentu przed podpisaniem umowy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB
DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE
ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania
spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:

 

 • potwierdzenie
       posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
       jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności
       koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz
       wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
       głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
       terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
       postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
       okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
       podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz
       załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • wykaz
       narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
       usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją
       o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

 • oświadczenie,
       że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
       wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
       uprawnień;

 • opłaconą
       polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że
       wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
       prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia
niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:

 • oświadczenie
       o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualne
       zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
       wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
       przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
       zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
       organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
       składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
       zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne
       zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
       Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie
       zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
       potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
       rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
       decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
       upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
       postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca
       powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
       na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
       zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
       wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów
zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
  dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
  składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
  zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
  rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
  decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
  upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące
przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
  dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo
  informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy
oraz określenie warunków zmian

a) zmiany wynagrodzenia brutto w
przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT; b)zmiany w zakresie sposobu
realizacji umowy w przypadku zmiany przepisów prawa, wpływających na sposób
realizacji umowy, w tym zmiany przepisów prawa lokalnego (np. regulaminu
utrzymania czystości i porządku w gminie);

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na
której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.przykona.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy Przykona, ul.Szkolna7,
62-731 Przykona.

IV.4.4) Termin składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
16.05.2013
godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Przykona, ul.Szkolna7, 62-731 Przykona -
punkt informacji.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego
terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się
unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

MIEJSCE I TERMIN
OTWARCIA OFERT

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731
Przykona, pokój nr 33,

       w dniu 16 maja 2013r.         o godz. 10:15.

OSOBY UPRAWNIONE DO
KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Krystyna Kuźnicka -  Urząd Gminy Przykona, pokój nr 17, tel. 0 63 279 10 24

Jolanta   Chrostek  -  Urząd Gminy Przykona, pokój nr 17, tel. 0 63 279 10 24 - w
sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia


Do pobrania

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.doc 330KB)


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4190783 gościem