Dzisiaj jest wtorek, 15 czerwiec
Imieniny Wita i Jolanty

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMPrzykona:
Budowa chodnika w miejscowości Ewinów


Numer ogłoszenia: 388978 - 2013; data zamieszczenia: 25.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Przykona , ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, woj. wielkopolskie, tel. 063
2791010, faks 063 2791022.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.przykona.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana
zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa chodnika w miejscowości Ewinów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu
oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa
chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej w pasie drogi krajowej nr 72
Konin - Uniejów na odcinku od km 46+171,80 do km 46+234,30 tj. na długości
62,50 m w miejscowości Ewinów. Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do
wykonania tych robót są przedstawione w projekcie budowlanym. Użyte w opisie
przedmiotu zamówienia nazwy własne zastosowanych materiałów stanowią tylko
wskazanie, aby zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie materiały były o
parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane w projekcie. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia (projekt budowlany i przedmiar robót) stanowi
załącznik do SIWZ. UWAGA! Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający
posiada komplet kostki szarej grubości 8cm oraz 19szt. obrzeża o wymiarach
8x30x100cm. Materiały te zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy. W
związku z powyższym fakt ten należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym..

II.1.6) Wspólny Słownik
Zamówień (CPV):
45.23.32.22-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się
złożenie oferty częściowej:
nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się
złożenie oferty wariantowej:
nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA
LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 25.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania
  określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
  obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu
nastąpi na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli będzie to wynikać w sposób
jednoznaczny z treści w/w oświadczeń lub dokumentów.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tego warunku

  
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu
nastąpi na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli będzie to wynikać w sposób
jednoznaczny z treści w/w oświadczeń lub dokumentów.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tego warunku

  
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu
nastąpi na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli będzie to wynikać w sposób
jednoznaczny z treści w/w oświadczeń lub dokumentów.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie analizy
złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Warunek będzie uznany za
spełniony jeżeli będzie to wynikać w sposób jednoznaczny z treści w/w
oświadczeń lub dokumentów.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie analizy
złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Warunek będzie uznany za
spełniony jeżeli będzie to wynikać w sposób jednoznaczny z treści w/w
oświadczeń lub dokumentów.

III.4) INFORMACJA O
OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU
NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania
spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:

   
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w
       okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo
       wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
       prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
       rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów
       dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały
       wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie
       z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu
       i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w
       celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania
       tymi zasobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą
       uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
       jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej
       braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
       odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
       przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie
potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:

   
 • oświadczenie o braku podstaw do
       wykluczenia;

 • aktualne zaświadczenie właściwego
       naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
       opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
       zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
       wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie
       wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
       dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
       składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego
       oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
       Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
       na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
       prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
       lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
       nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
       dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
       składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów
zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument
wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie
       ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
       upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
       postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków,
       opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
       przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
       zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
       organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
       składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
       zamówienia albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu
       ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
       upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
       postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące
przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

 • lista podmiotów należących do tej
       samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
       ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do
       grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA
ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia
zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne
zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy
w następującym zakresie : a) terminu zakończenia realizacji robót i zgłoszenia
gotowości do odbioru na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem że zmiana
ta wynika z okoliczności których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie
składania oferty i nie jest przez niego zawiniona b) technologii wykonania
robót, a co za tym idzie wynagrodzenia Wykonawcy, na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiającego i pod warunkiem że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego,
c) odstąpienia od realizacji części robót i związanej z tym zmiany
wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego d) zmiany wynagrodzenia brutto w
przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT e) zmiany przedstawicieli
Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem zgody Zamawiającego
na taką zmianę oraz zastąpienie osób Wykonawcy pełniących samodzielne funkcje
techniczne osobami o uprawnieniach budowlanych zgodnych z wymogami SIWZ. f)
zmiany sposobu lub zakresu przedmiotu umowy w stosunku do dokumentacji
projektowej na wykonanie robót zamiennych lub uzupełniających na uzasadniony
wniosek Wykonawcy, Zamawiającego lub Projektanta, przy możliwej modyfikacji
wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji koniecznego zwiększenia bezpieczeństwa
realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu budowy, bądź usunięcia wad
ukrytych dokumentacji projektowej założonego efektu użytkowego.

IV.4) INFORMACJE
ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres
strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:
www.przykona.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Przykona, ul.Szkolna 7, 62-731 Przykona..

IV.4.4) Termin składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
10.10.2013
godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Przykona, ul.Szkolna 7, 62-731 Przykona -
punkt informacji..

IV.4.5) Termin związania

ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się
unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości
lub części zamówienia:
nie

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 33,

      w dniu 10 października 2013r.         o godz. 10:15.

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Jan
Kończak
                      - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 15,
tel. 0 63 279 10 23

Krystyna Kuźnicka      - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 17,

tel. 0 63 279 10 24


Do pobrania:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*doc. 249 KB)

2) Przedmiar robót (*doc. 114 KB)

3) Dokumentacja techniczna cz1. (*zip 2 456 KB)

4) Dokumentacja techniczna cz2. (*zip 6 102 KB)

5) Dokumentacja techniczna cz3. (*zip 1 196 KB)

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4170901 gościem