Dzisiaj jest piątek, 06 sierpień
Imieniny Sławy i Jakuba

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Przykona

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Zimotki.

1.    Przetarg w formie ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzony zostanie w dniu 9 grudnia 2013 r. o godz. 1000

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 765/3 o pow. 0,1078 ha, położonej w miejscowości Zimotki gm. Przykona, dla której jest prowadzona księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Turku KW KN1T/00040831/5.

Niezabudowana nieruchomość gruntowa zlokalizowana jest w centralnej części kompleksu rekreacyjno-letniskowego nad zbiornikiem Wodnym Przykona
Teren posiada pełne uzbrojenie w sieć wodociągową, kanalizacyjną i energetyczną.

2.   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W/w nieruchomość przeznaczona jest w planie zagospodarowania przestrzennego jako lokalizacji obiektów infrastruktury i obsługi rekreacji

3.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi :

47.000,00 zł netto + 23% VAT tj.: 57.810,00 zł brutto

4.  Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie  art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651z późn. zm./ minął  23 października 2013 r.

5.  Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani też zobowiązań.

6. Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w kwocie 8.500,00 zł, gotówką z podaniem tytułu wpłaty w kasie Urzędu Gminy Przykona, bądź
przelewem z podaniem tytułu wpłaty  na  konto Urzędu Gminy Przykona : Bank Spółdzielczy Konin Oddział Turek Filia Przykona Nr 75 8530
0000 1200 4964 2000 0002:
  


      Wadium winno być wpłacone najpóźniej do dnia 3 grudnia 2013 r.

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia.

8. Wadium wpłacone
przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi przelewem w terminie 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, na konto podane przez uczestnika przetargu.

9. Osoby przystępujące do przetargu winny legitymować się dokumentem tożsamości oraz dowodem wpłaty wadium.

10. Przedstawiciel działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien legitymować się stosownym pełnomocnictwem.

11. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości winna nastąpić najpóźniej przed dniem zawarcia umowy notarialnej.

12. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 13, nie przysługuje jej roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.    

13. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca.

14. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

15. Szczegółowe informacje dot. przetargu  można uzyskać w Urzędzie Gminy   Przykona, pokój nr 18, w godz. od.800  do 1500, telefonicznie, tel. nr /63/ 279 10 25.   


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4300239 gościem