Dzisiaj jest wtorek, 03 sierpień
Imieniny Lidii i Augusta

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Wójt Gminy Przykona

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Przykona

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przykona.

1.    Przetarg przeprowadza się w formie pisemnego przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działek  635/5
i 63/8 o ogólnej pow. 1,3035 ha, położonej w miejscowości Przykona gm. Przykona, dla której jest prowadzona księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Turku KW KN1T/00041929/6.

Na terenie nieruchomości jest zlokalizowany wodociąg φ110, działka posiada dostęp  do sieci elektrycznej SN15kV.

2.   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W/w nieruchomość przeznaczona jest w planie zagospodarowania przestrzennego jako teren  aktywizacji gospodarczej.

 3.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi :

     - 202.000,00 zł netto + 23% VAT tj.: 248.460,00 zł brutto

4.  Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie  art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) minął 
25 marca 2015 r.

5.  Zobowiązania i obciążenia na nieruchomości.

Nieokreślona w czasie, nieodpłatna służebność przesyłu na nieruchomości położonej
w miejscowości Przykona, oznaczonej numerami geodezyjnym 635/5 polegająca na:
- prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia na niej w przyszłości urządzeń elektroenergetycznych w postaci linii kablowej 0,4kv wraz ze złączem pomiarowym,

- znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń, o których mowa w pkt 1 po ich posadowieniu,

- prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 1 i 2 porozumienia nr 1/rd6/2013 z dnia 3.04.2013 r. jak również usytuowania w przyszłości nowych wyprowadzeń linii niskiego napięcia wynikających z racjonalnego wykorzystania złącza kablowego oraz uzasadnionych potrzeb przedsiębiorstwa energetycznego wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo energetyczne posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.

Nabywca obciąży nieruchomość oznaczoną nr geodezyjnym  63/8 bezterminową, nieodpłatną służebnością drogową  /prawo przejazdu i przechodu/ do działki 63/7.

Nabywca obciąży nieruchomość bezterminową, nieodpłatną służebnością przesyłu dotyczącą już istniejącej sieci wodociągowej oraz dla sieci kanalizacyjnej, którą Gmina zamierza wybudować zgodnie z dyspozycją art. 3051 Kodeksu cywilnego.

6. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w punkcie informacji  Urzędu Gminy Przykona  bądź przesyłką pocztową lub kurierską  na adres Urzędu Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, w terminie  do dnia 8 maja 2015 r. do godz. 1500, z dopiskiem na kopercie:

            Oferta na udział w przetargu pn. „Sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działek
635/5 i 63/8 położonej w miejscowości Przykona - nie otwierać przed terminem sesji otwarcia  ofert".

7. Pisemna oferta powinna zawierać :

  -  imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli  

     oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

  -  datę sporządzenia oferty,

  -  oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez   zastrzeżeń,

  -  oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

  -  proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.

8.  Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

9. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 14 maja 2015 r. o godz. 1000 w siedzibie   Urzędu Gminy Przykona, pokój nr 34.

10. Wpłaty wadium w kwocie 35.000,00 zł, należy dokonać gotówką z podaniem tytułu wpłaty w kasie Urzędu Gminy Przykona, bądź przelewem z podaniem tytułu wpłaty  na  konto Urzędu Gminy Przykona : Bank Spółdzielczy Konin Oddział Turek Filia Przykona Nr 75 8530 0000 1200 4964 2000 0002:   

Wadium winno być wpłacone najpóźniej do dnia 8 maja 2015 r.

11. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny  nabycia.

12. Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi przelewem w terminie 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, na konto podane przez uczestnika przetargu.

13. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

      Koszty związane z przeniesieniem prawa własności oraz ustanowienie służebności ponosi nabywca.

14. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 13, nie przysługuje jej roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.   

15. Wójtowi Gminy przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

DODATKOWE WARUNKI PRZETARGU

16. Uczestnik przetargu przedstawi charakterystykę inwestycji, w której określi :

-    planowane zagospodarowanie terenu, przedstawione w formie opisowej

-    profil działalności gospodarczej oraz jej przewidywany wpływ na środowisko

-    zapotrzebowanie na media.

17. Termin rozpoczęcia działalności /np. uruchomienie produkcji, rozpoczęcie świadczenia usług/ liczony w miesiącach począwszy od miesiąca w którym zostanie podpisana umowa przenoszącą własność objętej przetargiem nieruchomości.

18. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty

-    cena -  80 %

-    najkrótszy termin rozpoczęcia działalności gospodarczej liczony w miesiącach począwszy od miesiąca w którym zostanie podpisana umowa - 10 %

-   liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o prace w przeliczeniu na pełne etaty w ciągu roku od dnia rozpoczęcia działalności 10 %

19. Szczegółowe informacje dot. przetargu  można uzyskać w Urzędzie Gminy   Przykona, pokój nr 18, w godz. od.800  do 1500, telefonicznie, tel. nr /63/ 279 10 25.  

 

  Wójta Gminy

Mirołśaw Broniszewski


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4289113 gościem