Dzisiaj jest wtorek, 15 czerwiec
Imieniny Wita i Jolanty

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Wójt Gminy Przykona


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Przykona

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Psary, gm. Przykona.

1.    Przetarg przeprowadza się w formie pisemnego przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej:

działki oznaczonej nr 285/7 o pow. 0,8495 ha, zabudowanej, położonej w miejscowości Psary gm. Przykona, dla której jest prowadzona księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Turku KW KN1T/00027901/0. Gmina zastrzega prawo odkupu nieruchomości na czas nieprzenoszący 5 lat - art. 593 kodeksu cywilnego.

2.   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W/w nieruchomość przeznaczona jest w planie zagospodarowania przestrzennego jako teren  obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług.

3.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi :

    
- 140.000,00 zł netto + 23% VAT tj.: 172.200,00 zł brutto

4.  Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo  w nabyciu  nieruchomości na podstawie  art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651z późn. zm./ minął  2  stycznia 2014 r.

5.  Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani też zobowiązań.

6. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w punkcie informacji  Urzędu Gminy Przykona  bądź przesyłką pocztową lub kurierską  na adres Urzędu Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, w terminie  do dnia 15 kwietnia 2014 r. do godz. 1500, z dopiskiem na kopercie:

 Oferta na udział w przetargu pn. „Sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki  285/7 położonej w miejscowości Psary - nie otwierać przed terminem sesji otwarcia  ofert".

7. Pisemna oferta powinna zawierać :

 -  imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli  oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

 -  datę sporządzenia oferty,

-  oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez   zastrzeżeń,

-  oferowaną cenę i sposób jej zapłaty, 

 -  proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.

8.  Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

9. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2014 r. o godz. 1000 w siedzibie   Urzędu Gminy Przykona, pokój nr 33.

10. Wpłaty wadium w kwocie 25.000,00 zł, należy dokonać gotówką z podaniem tytułu wpłaty w kasie Urzędu Gminy Przykona, bądź przelewem z podaniem tytułu wpłaty  na 
konto Urzędu Gminy Przykona : Bank Spółdzielczy Konin Oddział Turek Filia Przykona Nr 75 8530 0000 1200 4964 2000 0002:   

Wadium winno być wpłacone najpóźniej do dnia  15 kwietnia 2014 r.

11. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny  nabycia.

12. Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi przelewem w terminie 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, na konto podane przez uczestnika przetargu.

13. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia
przetargu.

    
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca.

14. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 13,
nie przysługuje jej roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.   

15. Wójtowi Gminy przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

DODATKOWE WARUNKI
PRZETARGU

16. Uczestnik przetargu przedstawi charakterystykę inwestycji, w której określi :

-    planowane zagospodarowanie terenu, przedstawione w formie opisowej 

-    profil działalności gospodarczej oraz jej przewidywany wpływ na środowisko

-    zapotrzebowanie na media.

17. Uczestnik przetargu przedstawi termin rozpoczęcia działalności /np. uruchomienie produkcji, rozpoczęcie świadczenia usług/ liczony w miesiącach począwszy od miesiąca
w którym zostanie podpisana umowa przenosząca własność objętej przetargiem nieruchomości - nie dłuższy niż 18 miesięcy.

18. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty

-  cena - 65 %

-  najkrótszy termin rozpoczęcia działalności gospodarczej liczony w miesiącach począwszy  od miesiąca w którym zostanie podpisana umowa, nie dłuższy jednak niż 18 miesięcy - 5 %

- zadeklarowana liczba zatrudnionych pracowników w pierwszym roku działalności i utrzymanie stanu zatrudnienia przez co najmniej 12 miesięcy - 30 %

19. Szczegółowe informacje dot. przetargu  można uzyskać w Urzędzie Gminy   Przykona, pokój nr 18, w godz. od.800  do 1500, telefonicznie, tel. nr 63 279 10 25.  

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4171223 gościem