Dzisiaj jest sobota, 19 czerwiec
Imieniny Gerwazego i Protazego

Ogłoszenie konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu ofert

Wójt Gminy Przykona z siedzibą w Przykonie przy ul. Szkolnej 7, działając na podstawie art. 48 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581) ogłasza w 2015 roku konkurs ofert na wybór realizatorów programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Przykona: dzieci od 8 do 18 lat i osób dorosłych urodzonych w 1950 roku lub wcześniej , które w dniu szczepienia ukończyły 65 lat, zapraszając do udziału w nim zainteresowanych:

 1. Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatorów programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Przykona: dzieci od 8 do 18 lat i osób dorosłych urodzonych w 1950 roku i wcześniej , które w dniu szczepienia ukończyły 65 lat zgodnie z Regulaminem organizowania konkursu ofert określonym w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 56/2015 z 15 lipca 2015 roku, dostępnym na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona, na stronie internetowej www.przykona.pl.

 2. Oferty mogą być składane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.), udzielające świadczeń zdrowotnych na terenie Powiatu Tureckiego w 2015 roku na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 3. Szacunkowa liczba osób objętych programem wynosi 526 osób.

 4. Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Gminy Przykona na realizację programu wynosi 20.000 tysięcy złotych brutto.

 5. Koszt wykonania usługi nie może być większy niż 38 złotych brutto za jednego pacjenta.

 6. Termin realizacji programu od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2015 roku.

 7. Termin wykonywania powyższych szczepień od 1 września 2015 do 31 grudnia 2015 roku.

 8. Przy wyborze ofert stosowane będą kryteria określone w Regulaminie organizowania konkursu ofert na wybór realizatorów programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Przykona: dzieci od 8 do 18 lat i osób dorosłych urodzonych w 1950 roku i wcześniej , które w dniu szczepienia ukończyły 65 lat.

 9. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Punkcie Informacji Urzędu Gminy Przykona ul. Szkolna 7 od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.30 do 15.30, lub przesłać na adres Urzędu (liczy się data wpływu do Urzędu). Ostateczny termin składania ofert upływa 31 lipca 2015 do godz.10:00. Nie będą przyjmowane oferty złożone drogą elektroniczną lub za pomocą faxu.

 10. Oferty należy składać w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu Oferenta oraz nazwy programu.

 11. Otwarcie ofert nastąpi 31 lipca 2015 r. o godz 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Przykona przy ul. Szkolnej 7, sala nr 33.

 12. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie 8 dni od upływu terminu składania ofert. Wójt Gminy Przykona o wynikach konkursu powiadomi pisemnie wszystkich Oferentów. Wyniki konkursu zostaną podane również do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, na stronie internetowej www.przykona.pl, oraz w BIP.

 13. Termin związania ofertą - 31 dni od upływu terminu składania ofert.

 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu, odwołania konkursu, nierozstrzygnięcia konkursu oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.

 15. Do postępowania konkursowego stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2015 r. , poz.581).

 16. W zakresie zasad przekazywania środków publicznych podmiotom wykonującym działalność leczniczą stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.).

17 Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Referat Obywatelsko-Organizacyjny Urzędu Gminy Przykona przy ul. Szkolnej 7 II piętro pokój nr 37.

Regulamin organizowania konkursu ofert, obowiązujący formularz oferty, oświadczenie oraz projekt umowy dostępne są również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przykona na stronie internetowej www.przykona.pl, oraz w BIP.

 

Do pobrania:

1) Formularz oferty

2)  Oświadczenie oferenta

3) Protokół komisji konkursowej

4) Wzór umowy

5) ZARZĄDZENIE NR 56/2015 Wójta Gminy Przykona 15 lipca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Przykona: dzieci od 8 do 18 lat i osób dorosłych urodzonych w 1950 roku i wcześniej , które w dniu szczepienia ukończyły 65 lat, oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert.

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4182301 gościem