Dzisiaj jest sobota, 19 czerwiec
Imieniny Gerwazego i Protazego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

na zadanie pn.: "Remont  dróg gminnych  Przykona - Psary - Dąbrowa"

1.       GMINA  PRZYKONA, ul. Szkolna 7,  62-731 Przykona

      tel. 0-63/2791010,  fax. 0-63/2791022

2.       ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      http://www.przykona.pl/

SIWZ można uzyskać również na wniosek Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego
- Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 17 lub drogą pocztową.

3.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego postępowania jest  remont dróg gminnych Przykona - Psary - Dąbrowa.

Zakres robót obejmuje:

 1. roboty pomiarowe
 2. roboty rozbiórkowe
 3. profilowanie podłoża  pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni
 4. podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa -  gr. 12 cm    
 5. odtworzenie podbudowy w miejscach utarty nośności  z kruszywa łamanego stabilizowanego  mechanicznie 0-31,5mm (melafir, bazalt, granit)  gr. 20 cm
 6. w-wa wyrównawcza nawierzchni z betonu asfaltowego KR1-KR2 wg PN-S-96025 z lipca 2000r. 
 7. w-wa wiążąca z betonu asfaltowego KR1-KR2 wg PN-S-96025 z lipca 2000r. w miejscach utraty nośności - gr. 4 cm
 8. w-wa ścieralna z betonu asfaltowego KR1-KR2 - gr. 4 cm 
 9. podbudowy betonowe z betonu B-10 pod chodnikiem gr. 10 cm
 10. podbudowa z betonu B-10 na wjazdach gr. 20 cm
 11. ścieki przykrawężnikowe z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej
 12. obrzeża betonowe 20x6
 13. oporniki wtopione 12x25 betonowe na ławie betonowej
 14. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej ( czerwonej) gr. 8 cm ( wjazdy do posesji) 
 15. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm ( nawierzchnia chodnika) z czerwonymi pasami z dwóch rzędów kostki cegiełki wzdłuż obrzeża lub krawężnika
 16. oczyszczenie rowu z namułu
 17. remont zjazdów w ciągu rowu
 18. uzupełnienie poboczy

Parametry techniczne projektowanej drogi.

Dla projektowanej drogi przyjęto następujące parametry techniczne:

 • kategoria drogi - droga gminna
 • klasa drogi - L - lokalna
 • prędkość projektowa - 40km/h
 • kategoria ruchu - KR1-KR2
 • przekrój: od km 0+000 do km 0+298 - półuliczny

                 od km 0+298  do km 0+710     -  uliczny

                 od km 0+710  do km 4+470     -  drogowy

 • szerokość jezdni zmienna 6,0÷7,8m
 • szerokość chodnika zmienna
 • obciążenie nawierzchni 80kN/oś
 • warunki wodne przyjęto „przeciętne"
 • długość odcinka drogi 4,470km

Dopuszczalny nacisk osi pojazdu po wykonaniu remontu drogi zwiększy się do 80kN/oś.

 

          Główny przedmiot:  CPV   45 23 31 40-2 -  roboty drogowe

                                                      45 23 32 25-2 - roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

 

4.       INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.       TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

        do 30.06. 2011r.

 6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

a) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące:

-  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa   

   nakładają obowiązek ich posiadania;

-  posiadania wiedzy i doświadczenia;

-  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonania  

   zamówienia;

-  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

b) zapewnią przynajmniej 3 letni okres gwarancji na wykonane zamówienie.

c) wykonają zamówienie w terminie do 30.06. 2011r.

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 w/w ustawy

e) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 w/w ustawy

f) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności

g) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia

h) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia

i) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

j) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

k) wnieśli wadium w wysokości 60000,00 zł;

 

Sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły:
spełnia - nie spełnia.

 

7.  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

8. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Zamawiający  wymaga wniesienia wadium w wysokości 60.000,00 zł.

9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

cena 100 %

 

10.               MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, punkt informacji,

do dnia 07 marca 2011r.     do godz. 10:00.

11.      MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

 • Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 33,

      w dniu 07 marca 2011r.         o godz. 10:15.

12.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

13.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.   Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

15.  Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

16.  Zamawiający  przewiduje możliwość  zamówień uzupełniających.

17.  Ogłoszenie o niniejszym przetargu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych

       Nr 25102 -2011

18.   OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Jan Kończak             - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 15, tel. 0 63 279 10 23

Bogdan Kawka           - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 17, tel. 0 63 279 10 28

 

 

Do pobrania:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - (*.zip 8Mb) 

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4182137 gościem