Dzisiaj jest sobota, 19 czerwiec
Imieniny Gerwazego i Protazego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na zadanie pn.: "Dostawa oleju opałowego w 2011r."

1.       GMINA  PRZYKONA, ul. Szkolna 7,  62-731 Przykona

      tel. 0-63/2791010,  fax. 0-63/2791022

2.       ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      http://www.przykona.pl/

SIWZ można uzyskać również na wniosek Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego
- Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 17 lub drogą pocztową.

3.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przewidywana ilość oleju do zakupienia od 01.01.2011r. do 15.12.2011r.  47.000 l.

 

2. Forma płatności - przelewem w ciągu 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego zrealizowanej faktury.

 

3. Odbiorcami oleju opałowego będą:

3.1. Urząd Gminy  Przykona, ul.Szkolna 7,   62-731 Przykona

3.2. Budynki komunalne w Przykonie i Smulsku

                                                                                            

4. Przewiduje się możliwość zmiany ceny 1 litra oleju opałowego w trakcie trwania umowy wynikającej ze zmian ceny u producenta.

5. W ofercie należy podać jedną ostateczną cenę NETTO, podatek VAT i cenę BRUTTO za
     1 litr dostarczonego oleju opałowego wraz z kosztami dostawy.

 

6. Olej opałowy lekki musi spełniać m.in. następujące wymagania jakościowe:

                - zawartość siarki nie więcej niż          0,20 %/m/m

                - wartość opałowa nie niższa niż         42,6  MJ/k

 

Za jakość wykonanego zadania odpowiedzialny jest Wykonawca.

 

          Główny przedmiot:  CPV  09 13 51 00-5 -  olej opałowy

 

 

4.       INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ.

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

5.       TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

        do 15.12. 2011r.

 6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

 • a) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące:

-  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności:

 umowa na składowanie odpadów niebezpiecznych
 koncesja, zezwolenie lub licencja,

-  posiadania wiedzy i doświadczenia;

-  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonania zamówienia;

-  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 • b) wykonają zamówienie w terminie do 15.12. 2011r.
 • c) spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 w/w ustawy
 • e) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 w/w ustawy
 • f) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności
 • g) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
 • h) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia
 • i) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (Posiadają kadrę pracowniczą przygotowana do usuwania azbestu, przeszkolona pod względem BHP)
  j). posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

Sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły:
spełnia - nie spełnia.

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU:

1.Wypełniony formularz ofertowy wg załączonego druku  

2. Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust.1 w/w ustawy              

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda, następujących dokumentów:

        a). koncesji, zezwolenia, uprawnień do prac projektowych lub licencji, jeżeli ustawy nakładają  

           obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia, uprawnień do wykonywania prac projektowych lub

           licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem

           publicznym, potwierdzone dokumentem stwierdzającym posiadanie aktualnego wpisu na listę

           członków właściwej izby samorządu  zawodowego, jeżeli na mocy odrębnych przepisów jest to

           wymagane.

b). aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie  do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

c). zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu  Ubezpieczeń

     Społecznych potwierdzających odpowiednio, że dostawca lub wykonawca nie zalega z opłacaniem

     podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub  społeczne, lub zaświadczeń, że

     uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie

    w całości wykonania decyzji organu podatkowego  - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące 

    przed upływem terminu składania ofert

3. Oświadczenie zgodnie art. 24  ust. 2 w/w ustawy  

 

4. Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust.1 w/w ustawy

W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda, następujących dokumentów:

a) wykazu wykonanych prac projektowych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia w ilości minimum 3 (trzy), z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów (referencje) potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie

b). wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia a także zakresu wykonywanych

     przez nich czynności (Zamawiający wymaga udokumentowania posiadania stosownych uprawnień

     przez te osoby odpowiednich do charakteru i zakresu prac określonych niniejszym zamówieniem

     oraz posiadania aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego) -

     jeżeli jest wymagane na mocy odrębnych przepisów

 

c).wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu, narzędzi i urządzeń

 

W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

 

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 30 000 PLN.

 

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do składania oferty

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli będzie to wynikać w sposób jednoznaczny z treści w/w oświadczeń i dokumentów.

 

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44  w/w    

ustawy

6.Wykaz zakresu zamówienia, którego wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy -

7. Oświadczenie, iż w stosunku do wykonawcy nie toczy się postępowanie upadłościowe, ani też nie została ogłoszona upadłość

8. Oferta cenowa.

9. Podpisany projekt umowy.

8. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium.

9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

cena 100 %

 

10.               MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, punkt informacji,

do dnia 21 grudnia 2010r.     do godz. 10:00.

11.      MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

 • Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, pokój nr 33,

      w dniu 21 grudnia 2010r.         o godz. 10:15.

12.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

13.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.   Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

15.  Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

16.  Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

17. Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 406922  -2010

18.   OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Jan Kończak             - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 15, tel. 0 63 279 10 23

Bogdan Kawka           - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 17, tel. 0 63 279 10 28

 

Do Pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - (220 KB)

 

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4182424 gościem