Jesteś tutaj:   

INFORMACJA o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Umowy ( SIWZ )

Gmina Przykona                                                                                                         Przykona, dnia 30 lipca 2020 r.

ul. Szkolna 7

62-731 Przykona

RRG.271.3.2020                                                                            

 INFORMACJA

o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Umowy ( SIWZ )

dotycząca przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

„ Zadanie I  : Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przykona.

   Zadanie II : Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:

                         Psary, Przykona, Laski, Żeroniczki

                 Część I    : Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Psary,

                        Część II   : Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Przykona

                        Część III : Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Laski

                        Część IV  : Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Żeroniczki”

 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) informuje o dokonaniu zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ) w przedmiotowym postępowaniu.

 

Sekcja VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM SIWZ traci stare brzmienie i zyskuje nowe w następujących punktach:

  • pkt. 8

Jest:

8. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową, z określeniem Zamawiającego i nazwy zadania którego dotyczy i płatną na każde pisemne żądanie Zamawiającego

Powinno być:

8. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową, z określeniem Zamawiającego i nazwy zadania którego dotyczy i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego

  • pkt. 10

Jest:

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca:

1) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

2) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

3) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Powinno być:

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca:

1) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a z przyczyn leżących po jego stronie,  nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej:

2) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

3) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

 

W pozostałym zakresie treść specyfikacji pozostaje bez zmian.   

 

Wójt Gminy
Mirosław Broniszewski