Dzisiaj jest wtorek, 22 czerwiec
Imieniny Pauliny i Flawiusza

Informacja o wniesieniu odwołania wraz z wezwaniem do przystąpienia do postępowania odwoławczego

Oznaczenie sprawy: RRG.271.6.2013                                   Przykona, dnia 14 maja 2013r.

Informacja

 o wniesieniu
odwołania wraz z wezwaniem do przystąpienia do postępowania odwoławczego

Dotyczy zadania pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości  zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Przykona oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Zamawiający zawiadamia o wniesieniu w dniu 10 maja 2013 r. odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej od opisu określonych w treści  specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Siwz) i ogłoszenia, przez uczestnika w/w postępowania Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością, 62-700 Turek, ul.Polna 4.

            Na podstawie art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), Zamawiający zamieścił kopię wniesionego odwołania na stronie internetowej www.bip.przykona.pl  i jednocześnie wzywa wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego zgodnie z procedurą zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego określoną w art. 185 ust. 2 w/w ustawy.

Załącznik:

1) Kopia odwołania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  62-700  Turek, ul. Polna 4.

2) Ogłoszenie o zamówieniu


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4190770 gościem