Jesteś tutaj:   

ZARZĄDZENIE NR 241/2021 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 czerwca 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 241/2021

Wójta Gminy Przykona

z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany

 

Na podstawie  art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) oraz art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1, art.  35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm. ),

 

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do zamiany nieruchomość, będącą przedmiotem własności Gminy Przykona, położoną w miejscowości Posoka, gm. Przykona, zapisaną w księdze wieczystej nr KN1T/00049134/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Turku Wydział ksiąg Wieczystych, opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, oznaczoną jako działka o numerze ewidencyjnym 456/2 o pow. 154 m2 na nieruchomość, będącą przedmiotem własności osoby fizycznej, położoną w miejscowości Posoka, gm. Przykona, oznaczoną jako działka o numerze ewidencyjnym 457/1 o pow. 429 m2.

§ 2

Wykaz nieruchomości o którym mowa  w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni w Urzędzie Gminy Przykona oraz podaniu do publicznej wiadomości, przez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Przykona.

 

§ 4

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Z up. Wójta

Roman Marciniak

 Zastępca Wójta

 

Do pobrania:

1) Wykaz - *. PDF