Jesteś tutaj:   

ZARZĄDZENIE NR 226/2021 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 marca 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 226/2021

Wójta Gminy Przykona

z dnia 30 marca 2021 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

 

Na podstawie  art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm. ),

 

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do oddania w użyczenie nieruchomość, oznaczoną numerem ewidencyjnym 242, o pow. 1,18 ha,  położoną w miejscowości Boleszczyn, zapisaną w księdze wieczystej nr KN1T/00031637/9,  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Turku  Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia,  podlega wywieszeniu na okres 21 dni w Urzędzie Gminy Przykona oraz podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej urzędu gminy.

 

§ 4

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy Przykona

 

Do pobrania:

1) Załacznik do zarządzenia