rok 2020

Lista wiadomości
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Przykona w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok
w sprawie: wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2020 rok dla organizacji pozarządowych.
w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Przykona w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Przykona na 2021 rok
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Przykona za rok 2019 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów będących w zasobie Gminy Przykona
Zarządzenie Nr 111/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 11 lutego 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2020 r.