Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 3 grudnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 5/2018

Wójta Gminy Przykona

  z dnia 3 grudnia 2018 r.

 

w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2018 rok dla organizacji pozarządowych.

 

Na podstawie art. 7ust.1 oraz art 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018r.  poz. 994 ze zm.), art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1 Udzielam dotacji w formie powierzenia realizacji zadania publicznego wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2  Podział dotacji publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

a)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przykona,

b)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona,

c)      na stronie internetowej Urzędu Gminy Przykona.

 

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 do Zarządzenia Nr 5/2018

Wójta Gminy Przykona

 z dnia 3 grudnia 2018 r. 

Lp.

Nazwa

Zadania

Nazwa organizacji

 

Kwota przyznawanej dotacji

w zł

 

01.12.2018

Działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa nad Zbiornikiem Wodnym Przykona

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego.

30.000,00zł

Razem

               

30.000,00zł