Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 363/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2018 roku

Zarządzenie  Nr 363/2018
Wójta Gminy Przykona
z dnia 14 listopada 2018 roku

 

W sprawie : ustalenia projektu  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026

   Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018r.  poz.994 ) art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz.2077 ze zm.) Wójt Gminy Przykona zarządza co następuje :
 

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026  w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.Projekt Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026 podlega przedstawieniu Radzie  Gminy Przykona oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Mirosław Broniszewski

Wjt Gminy

 

Do pobrania:

Załączniki do Zarządzenia - *.ZIP