Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 362/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2018 roku

 Zarządzenie Nr 362/2018
Wójta Gminy  Przykona
  z dnia 14 listopada 2018 roku

 

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

       Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 roku  poz.994 ze zm.)  art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku , poz.2077  ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.1. Ustalam projekt uchwały budżetowej Gminy Przykona na 2019 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Do projektu uchwały budżetowej dołączam uzasadnienie w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia  oraz informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzoną wg stanu na koniec III kwartału, informacje o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem
stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia  w roku budżetowym  oraz kolejnych latach.   

  § 2. Projekt uchwały budżetowej przedkładam  Radzie Gminy Przykona i Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej w Poznaniu.

   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy

 

Do pobrania:

1) Załączniki doZarządzenia  *. ZIP