Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 361/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2018r.

  Zarządzenie Nr 361/2018

Wójta Gminy Przykona

z dnia 14 listopada 2018r.

 

w sprawie podział dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2018 rok dla organizacji pozarządowych.

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018r.  poz. 994 ze zm.), art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2018r. poz. 450 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1 W oparciu o przedłożoną propozycje Komisji Konkursowej powołanej do rozpatrzenia złożonej oferty na dofinansowanie zadania z zakresu pożytku publicznego w 2018r. dokonuję podziału środków finansowych wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2  Podział dotacji publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

a)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przykona,

b)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona,

c)      na stronie internetowej Urzędu Gminy Przykona.

 §3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


 

Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy

 

                                                                                   

 

Załącznik Nr 1

 do Zarządzenia

 Wójta Gminy Przykona

 

Lp.

Nazwa

Zadania

Nazwa organizacji

 

Kwota przyznawanej dotacji

w zł

Pomoc społeczna

1.1

Wspieranie dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej

Stowarzyszenie na Rzecz Ekologicznego Rozwoju Gmin „Sokół

2.500,00

1.2

Organizacja spotkań z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej.

Stowarzyszenie na Rzecz Ekologicznego Rozwoju Gmin „Sokół

4.000,00

Razem

               

                    

          6.500,00